Сметището в Ловеч обгазява региона

 

Сме­ти­ще­то край Ло­веч ди­ми и об­га­зя­ва ра­йо­на. Съ­щев­ре­мен­но хра­ни по­не 50 ци­га­ни, ус­та­но­ви про­вер­ка на НГ. До­ри в не­де­ля над 20 ро­ми ста­ра­тел­но ро­вят в бок­лу­ци­те на Ло­веч. В пе­тък фир­ма из­х­вър­ли ме­со с из­те­къл срок на год­ност и пад­на го­ля­ма ве­сел­ба на сме­ти­ще­то, раз­каз­ва оче­ви­дец. Още то­га­ва лум­на­ли и пла­мъ­ци­те, а в съ­бо­та и не­де­ля ди­мът се виж­да­ше от близ­ки­те си­ла. Ци­га­ни­те са­ми па­лят бок­лу­ци­те, за­що­то ги мър­зи да ро­вят, е ед­на­та вер­сия за пос­то­ян­ни­те по­жа­ри тук. С нав­ли­за­не­то в отоп­ли­тел­ния се­зон за­чис­тя­ват и ог­ни­ща­та от не­за­гас­на­ли въг­ле­ни от печ­ки. Сме­ти­ще­то е еко­ло­гич­на бом­ба в дейс­т­вие, ко­мен­ти­ра Иван Ара­ба­джи­ев от СДС. Част от гра­да и близ­ки­те се­ла неп­ре­къс­на­то се об­га­зя­ват, а хо­ра­та пог­лъ­щат от­ро­ви­те. При го­то­во но­во сме­ти­ще то­ва е прес­тъп­ле­ние, по­чер­та мес­т­ни­ят по­ли­тик.

Лидия Шулева: Имаме неработещ парламент и правителство

 

В Бъл­га­рия има не­ра­бо­тещ пар­ла­мент и пра­ви­тел­с­т­во, ко­е­то си пра­ви как­во­то си ис­ка, без ни­кой да го кон­т­ро­ли­ра, за­я­ви в Ло­веч де­пу­та­тът и зам.-пред­се­да­те­лят на пар­тия “Бъл­гар­с­ка но­ва де­мок­ра­ция“ Ли­дия Шу­ле­ва. Има още

Пишат на „Народен глас“ – Бъбречна криза ме вкара в Ловешката болница

Жес­то­ка бъб­реч­на кри­за ме за­ве­де на ле­че­ние в уро­ло­гич­но­то от­де­ле­ние на Ло­веш­ка­та бол­ни­ца. Пос­тъ­пих в бол­ни­ца за пръв път, след ка­то ни спо­ле­тя т.н. “де­мок­ра­ция”. Ес­тес­т­ве­но имах из­вес­т­ни пре­ду­беж­де­ния от­нос­но ка­чес­т­во­то на ле­че­ние, а ос­вен то­ва съм си и го­лям мар­ко­то­те­вец, та се под­гот­вях пси­хи­чес­ки и за евен­ту­ал­ни ус­лож­не­ния. Има още

Иво Иванов пое ловешката БНД

В чет­вър­тък в Ло­веч уч­ре­диха об­лас­т­на ор­га­ни­за­ция на пар­тия „Бъл­гар­с­ка но­ва де­мок­ра­ция“, а за пред­се­да­тел бе из­б­ран биз­нес­ме­нът Иво Ива­нов. Има още