В Ловеч дишаме стъклена вата

Стък­ле­на ва­та пъл­ни бе­ли­те дро­бо­ве на обитаващите ло­веш­кия кв. „Зд­ра­вец“, сиг­на­ли­зи­ра­ха по­тър­пев­ши. Жи­ве­е­щи­те до цен­т­ра­ла­та, в бл. 211 и бл. 203, са с ди­ха­тел­ни оп­лак­ва­ния и об­ри­ви. За по­мощ и съ­дейс­т­вие към НГ се обър­на Мая Ку­ле­ва. На 8 ок­том­в­ри тя пус­на мол­ба до кме­та Минчо Ка­зан­джи­ев. От там от­го­во­ри­ли, че про­вер­ка­та ще от­не­ме два ме­се­ца.

Бив­ша­та па­ро­ва цен­т­ра­ла е при­ва­ти­зи­ра­на. Съ­о­ръже­ни­я­та са на­ря­за­ни за скрап. Вя­тъ­рът раз­на­ся из це­лия квар­тал изо­ла­ци­он­но­то пок­ри­тие. Дре­хи­те по те­ра­си­те се на­би­ват със стък­ле­ни влак­на.

Мая Ку­ле­ва, ко­я­то е хи­мик, е пот­ре­се­на от без­дейс­т­ви­е­то на ин­с­ти­ту­ци­и­те. Стък­ле­на­та ва­та е кан­це­ро­ген­на, по­яс­ни тя. Има още

Авторът на „Хан Аспарух“ бил агент на ДС


Ав­то­рът на най-гле­да­ни­те бъл­гар­с­ки фил­ми по вре­ме­то на со­ца „Хан Ас­па­рух“ и „Вре­ме раз­дел­но“, ре­жисьо­рът Люд­мил Стай­ков, сна­сял за Дър­жав­на си­гур­ност. Има още

Пишат на Народен глас: Моите внучки

Двете внуч­ки жи­ве­ят в Ло­веч и са уче­нич­ки в елитната Ези­ко­ва гимназия – са­мо за ум­ни де­ца, пише на НГ Си­ме­он Си­ме­о­нов – Дас­ка­ла. Ед­на­та внуч­ка е „под­гот­ве“, а дру­га­та е аби­ту­ри­ен­т­ка. Има още