Общински гаф остави улица в Ловеч без ремонт


Об­щин­с­ки гаф ос­та­ви ули­ца в кв. „Гоз­ни­ца“ без ре­монт, без нов во­доп­ро­вод и ка­на­ли­за­ция, съ­об­щи по­тър­певш граж­да­нин. Още пре­ди две го­ди­ни Вен­ко Узу­нов от ул. „Въз­рож­ден­с­ка“ № 8 мо­ли кме­та за ре­монт. Въп­ре­ки обе­ща­ни­я­та да се ас­фал­ти­ра квар­та­ла, мал­ка­та ули­ца все хар­тис­ва. Има още