Троянец уволнява Станишев в Харвард

Тро­я­нец пос­рещ­на в Хар­вард със за­по­вед­та за увол­не­ни­е­то на пра­ви­тел­с­т­во­то пре­ми­е­ра Сер­гей Ста­ни­шев, съ­об­щи на 30 сеп­тем­в­ри News.dir.bg. Бъл­гар­с­ки­ят сту­дент Сте­фан Са­вев раз­вя го­лям пла­кат с под­пис­ка­та сре­щу ка­би­не­та и об­ра­за на бъл­гар­с­кия ми­нис­тър-пред­се­да­тел с над­пис “Пос­рещ­не­те пре­ми­е­ра на най-ко­рум­пи­ра­на­та дър­жа­ва в Ев­ро­па“. Има още

Фермери от Ловеч протестират в София


Над 200 фер­ме­ри, меж­ду ко­и­то и от Ло­веч, про­тес­ти­ра­ха във втор­ник пред фи­нан­со­во­то ми­нис­тер­с­т­во в Со­фия с ис­ка­не да по­лу­чат обе­ща­ни­те от ек­с­ми­нис­тър Ка­бил бю­джет­ни пла­ща­ния. Има още

Бизнесдамата Снежана Христова пое „Лидер“ в Ловеч

Биз­нес да­ма­та Сне­жа­на Хрис­то­ва бе из­б­ра­на за пред­се­да­тел на пър­ва­та в ре­ги­о­на об­щин­с­ка струк­ту­ра на по­ли­ти­чес­ка пар­тия „Ли­дер“. На уч­ре­ди­тел­на­та кон­фе­рен­ция в по­не­дел­ник учас­т­ва­ха 63 чле­но­ве на пар­ти­я­та. В ръ­ко­вод­с­т­во­то вли­зат Ки­рил Ба­ров­с­ки, Сте­ла Съб­че­ва, Юлия Ку­ку­я­но­ва и Хрис­то­фор Хрис­тов. Има още

Три състава свирят за Христо Бъжев

Три със­та­ва сви­ри­ха на юби­лея на из­вес­т­ния му­зи­кант Ми­шо Бъ­жев, кой­то се про­ве­де във втор­ник в Лов­чан­с­ко­то чи­та­ли­ще. По слу­чай 70-го­диш­ни­на­та на вид­ни­я акор­де­о­нист се съб­ра ця­ла­та му­зи­кал­на об­щ­ност на гра­да.

Име­ни­ти­ят му­зи­кант е ав­тор на над 68 хо­ра и ръ­че­ни­ци. Твор­чес­ка­та му дей­ност е 60 го­ди­ни, за­що­то сви­ри от ма­лък. По не­го­вия път вър­ви еди­ни­ят от два­ма­та му си­но­ве – Хрис­то Бъ­жев, кой­то е сред най-доб­ри­те поз­на­ва­чи на ор­га­на.

Се­га му­зи­кан­тът Ми­шо Бъ­жев жи­вее в Ап­рил­ци и ръ­ко­во­ди му­зи­кал­ни със­та­ва за на­род­ни пес­ни, с ко­и­то е спе­че­лил мно­го наг­ра­ди. Нас­ко­ро под­гот­вил но­ви 17 твор­би, ко­и­то ще из­да­де на CD. Цве­тя и поз­д­рав­ле­ния юби­ля­рът по­лу­чи от де­пу­та­ти­те Яна­ки Сто­и­лов, Дон­ка Ми­хай­ло­ва и Йор­дан Пет­ков, връ­чи­ха му по­чет­на знач­ка на об­щи­на­та и ад­рес от КДК.

Ми­шо Бъ­жев е пред­ло­жен от кме­та на Ло­веч Мин­чо Ка­зан­джи­ев за наг­раж­да­ва­не с го­диш­на дър­жав­на наг­ра­да „Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки“.