Убитата в Гърция Пенка Щерева живеела в с. Шипка, Казанлъшко

Троянката Пенка Щерева Янкова (31 г.), която бе намерена убита на остров Халкидики, Гърция, не живее постоянно в Троян, а само е родена там, съобщи за НГ кметът на Троян Минко Акимов Има още

Властта забатачи магистрала „Хемус“

За­ба­тач­ват стро­е­жа на “Хе­мус“, пра­ви­тел­с­т­во­то из­лъ­га, че ще строи та­зи го­ди­на, из­тък­на де­пу­та­тът Ли­дия Шу­ле­ва в пе­тък, стъ­пи­ла на пос­лед­ния ме­тър ас­фалт от ма­гис­т­ра­ла­та край Яб­ла­ни­ца. Ос­та­ват да се пра­вят още 240 ки­ло­мет­ра до Вар­на.

До­ка­то в пар­ла­мен­та те­че­ше кон­т­рол, край Яб­ла­ни­ца де­пу­та­ти­те от опо­зи­ци­он­на­та БНД Ли­дия Шу­ле­ва и Ни­ко­лай Сви­на­ров про­ве­до­ха жур­на­лис­ти­чес­ки кон­т­рол на обе­ща­ни­я­та на пра­ви­тел­с­т­во­то. Има още

Не се разбраха кой да краде – коментар на Цветан С. Тодоров

Не се раз­б­ра­ха кой да кра­де от стро­е­жа на ма­гис­т­ра­ли­те, за­то­ва не се строи ни­то “Хе­мус“, ни­то “Тра­кия“, ни­то “Ду­нав мост 2″. У нас дви­же­ща си­ла е ко­руп­ци­я­та, а не ин­те­ре­сът на хо­ра­та. Ни­то все­кид­нев­ни­те жер­т­ви по пъ­ти­ща­та, ни­то ви­ко­ве­те на опо­зи­ци­я­та мо­гат да стрес­нат уп­рав­ля­ва­ща­та ко­а­ли­ция. Срам­но­то е го­ди­ни на­ред да ни зах­ран­ват с лъ­жи. Има още

Сливова има, сланина няма- репортаж на Светлана Петрова

Най-ху­ба­во­то ме­зе за сли­во­ва­та ра­кия е сла­нин­ка­та, но ве­че я ня­ма – да гле­даш пра­се е лукс, твър­ди баш майс­то­рът на ка­зан­ка­та бай Сте­фан от ма­ха­ла Ми­рев­с­ка. За пе­та по­ред­на го­ди­на той де­мон­с­т­ри­ра из­ва­ря­ва­не на сли­во­ви­ца в дво­ра на На­ци­о­нал­но­то из­ло­же­ние на ху­до­жес­т­ве­ни­те за­на­я­ти и при­лож­ни­те из­кус­т­ва в Оре­шак. Има още

София Бобчева в „Капризите на Марияна“

В чет­вър­тък Ло­веш­ки­ят те­а­тър пред­с­та­ви “Кап­ри­зи­те на Ма­ри­я­на” от Ал­ф­ред дьо Мю­се, в ко­я­то блес­ти та­лан­тът на мла­да­та Со­фия Боб­че­ва (на сним­ка­та вто­ра­та от дяс­но на ля­во). За­ед­но с нея де­бю­ти­ра­ха и мла­ди­те Хрис­то Тер­зи­ев и Бо­рис­лав Ве­же­нов. Пос­та­нов­ка­та и сце­ног­ра­фи­я­та са на Гер­га­на То­де­ва.

„Народен глас“ отличен за принос в достъпа до информация

Вестник “Народен глас” в лицето на неговия главен редактор Цветан С. Тодоров бе отличен с грамота за принос в достъпа до информация на тържествена церемония на 28 септември в БТА. Журналистът от Ловеч застана заедно с Иван Бедров от Re:tv (грамота) и Росен Босев от в. “Капитал”, „Златен ключ“ за най-добра журналистическа кампания. Наградите връчи журналистът от в. “Дневник” Христо Христов.(на снимката вляво) Има още

„Дзифт” – скрит диамант сред соцсимволика

Таня Илиева в „Дзифт“

Филмовият дебют на Явор Гърдев „Дзифт” не просто разказва за пагубните страсти около един скрит диамант, но и самият филм си е истински диамант. Силно иновативният театрален режисьор Гърдев („Валентинов ден”) вкарва своята енергия в най-пренебрегвания у нас жанр – затворническият трилър. Нещо като „Непокорният Люк”, но по български. Има още

Двама загинаха на магистралата до Малка Желязна

Мъж и жена загинаха днес на пътя София – Варна край разклона за ловешкото село Малка Желязна, съобши агенция Фокус. Има още

Ловеч осъмна с анти-ДПС надписи

С по­лу­ме­сец и над­пис “ДПС уби­ва Бъл­га­рия” осъм­на във втор­ник Ло­веч, ка­то аги­та­ци­я­та бър­зо бе­ше за­ли­че­на. Ри­сун­ка­та се яви до вхо­да на рес­то­рант “Ер­фурт” (на снимката)

Анти-ДПС над­пи­си има още до гим­на­зи­я­та в цен­тъ­ра на гра­да и до офи­са на “Ло­веч газ”. До четвъртък те все още не бяха заличени.

То­ва е тре­та­та по­доб­на про­я­ва в Ловеч за по-мал­ко от го­ди­на след аг­ре­си­я­та вър­ху мес­т­на­та джа­мия. Пред­с­та­ви­те­ли­те на “Ата­ка” от­ри­чат да имат не­що об­що с аги­та­ци­я­та.

Кметът в Сингапур, а дъждът проваля празник в Ловеч

Кметът е в Сингапур, затова дъждът провали празника на Покрития мост в Ловеч, който трябваше да забавлява хората тази вечер. Без Минчо Казанджиев празник не става, коментираха хората. Има още