От вторник в Ловеч има воден режим

От втор­ник Ло­веч е на во­ден ре­жим, съ­об­щи ВиК. Про­дъл­жи­тел­но­то за­су­ша­ва­не до­ве­де до та­зи по­заб­ра­ве­на мяр­ка в об­лас­т­ния град, в кой­то от 10 го­ди­ни не са пре­съх­ва­ли кра­но­ве­те. Въп­ре­ки мно­гок­рат­ни­те при­зи­ви на ВиК и об­щин­с­ка­та уп­ра­ва за пес­те­не на во­да­та, та­зи сед­ми­ца ре­жи­мът е факт. Режимът на първо врмее ще е само нощем, – от 23 до 5 ч.

„Феникс Инверс“ изгражда съоръжение с белгийска помощ

Пос­ла­ни­кът на Крал­с­т­во Бел­гия у нас Не­го­во пре­въз­хо­ди­тел­с­т­во Фи­лип Бе­ке се за­поз­на в съ­бо­та с про­из­вод­с­т­ве­ната пло­щад­ка в фир­ма­та „Фе­никс Ин­верс“, къ­де­то бе пос­рещ­нат от уп­ра­ви­те­ля инж. Ми­ха­ил Ми­хай­лов. Как­то съ­об­щих­ме, г-н Фе­ре е на не­о­фи­ци­ал­но ра­бот­но по­се­ще­ние, ка­то шо­фи­ра­ше сам дип­ло­ма­ти­чес­ка­та си ко­ла. Има още

Васил Мандев: Някой контролира заплатите и цените в Ловеч

Лов­ча­ли­я­та Ва­сил Ман­дев бе де­пу­тат от ОДС в 38-то На­род­но съб­ра­ние, днес об­лас­тен ли­дер на ДСБ. Вза­и­мо­от­но­ше­ни­я­та меж­ду опо­зи­ци­он­ни­те пар­тии са нор­мал­ни. Ка­то до­ка­за­тел­с­т­во за то­ва Ман­дев по­со­чи пос­лед­ни­те из­бо­ри, на ко­и­то СДС и ДСБ се яви­ха в Ло­веч с об­ща кан­ди­да­ту­ра, а на вто­рия тур под­к­ре­пи­ха кан­ди­да­та на ГЕРБ. Мес­т­ни­ят ли­дер на пар­ти­я­та на Иван Кос­тов и бивш де­пу­тат от СДС твър­ди, че с „Ата­ка“ имат мир­но съв­мес­т­но съ­щес­т­ву­ва­не. Ка­то при­чи­на той из­тък­на фак­та, че „Ата­ка“ не се е са­мо­оп­ре­де­ли­ла яс­но ка­то пар­тия и не мо­гат да при­е­мат ня­кои от ис­ка­ни­я­та на Во­лен Си­де­ров, ка­то на­ци­о­на­ли­за­ция, от­ри­ча­не на НА­ТО и др.

– Гос­по­дин Ман­дев, как ще ко­мен­ти­ра­те иде­я­та на БСП да из­п­ра­ти пен­си­о­не­ри­те на мо­ре с дър­жав­ни па­ри?

– Как­то ня­ко­гаш­ни­те пар­тий­ни про­фор­га­ни­за­ции, ко­и­то си пра­ща­ха чле­но­ве­те. Има още

Литекс приема Астън Вила от 17.20 ч. на 18.09

От 17,20 ч. на 18 сеп­тем­в­ри е пър­ви­ят мач от пър­вия кръг на УЕ­ФА меж­ду Ли­текс и Ас­тън Ви­ла. Сре­ща­та е на Град­с­кия ста­ди­он, очак­ват се хи­ля­ди ан­г­лийс­ки фе­но­ве. Все още ня­ма яс­но­та за ча­са на ре­ван­ша в Бир­мин­гам на 2 ок­том­в­ри.