Двама загинаха на магистралата до Малка Желязна

Мъж и жена загинаха днес на пътя София – Варна край разклона за ловешкото село Малка Желязна, съобши агенция Фокус. Има още

Ловеч осъмна с анти-ДПС надписи

С по­лу­ме­сец и над­пис “ДПС уби­ва Бъл­га­рия” осъм­на във втор­ник Ло­веч, ка­то аги­та­ци­я­та бър­зо бе­ше за­ли­че­на. Ри­сун­ка­та се яви до вхо­да на рес­то­рант “Ер­фурт” (на снимката)

Анти-ДПС над­пи­си има още до гим­на­зи­я­та в цен­тъ­ра на гра­да и до офи­са на “Ло­веч газ”. До четвъртък те все още не бяха заличени.

То­ва е тре­та­та по­доб­на про­я­ва в Ловеч за по-мал­ко от го­ди­на след аг­ре­си­я­та вър­ху мес­т­на­та джа­мия. Пред­с­та­ви­те­ли­те на “Ата­ка” от­ри­чат да имат не­що об­що с аги­та­ци­я­та.

Кметът в Сингапур, а дъждът проваля празник в Ловеч

Кметът е в Сингапур, затова дъждът провали празника на Покрития мост в Ловеч, който трябваше да забавлява хората тази вечер. Без Минчо Казанджиев празник не става, коментираха хората. Има още

Журналисти от „Народен глас“ срещу саморазправата с Огнян Стефанов

„На­ро­ден глас“ под­к­ре­пят ко­ле­ги­те, ко­и­то обя­ви­ха бой­кот на правителствените но­ви­ни­ в знак на про­тест сре­щу бру­тал­на­та фи­зи­чес­ка са­мо­раз­п­ра­ва с бъл­гар­с­кия жур­на­лист Ог­нян Сте­фа­нов. Има още

„Веселата“ независимост – коментар от Цветан С. Тодоров

Пра­ви­тел­с­т­во­то е по­хар­чи­ло 10 млн. лв. от бю­дже­та, за да „от­п­раз­ну­ва­ме“ 100 г. от Не­за­ви­си­мост­та на 22 сеп­тем­в­ри. Раз­п­ре­де­ли­ло ги е за фо­йер­вер­ки, рек­ла­ма в ме­ди­и­те, шап­ки и шал­че­та, и за ин­тер­вю­та и с пет ду­ши (?!). То­ва раз­к­ри „Шо­у­то на Сла­ви“, ци­ти­рай­ки Дър­жа­вен вес­т­ник. Има още

Властта трябва да се атакува с нелицеприятни въпроси. 28 септември – Ден на правото да знам

За вто­ра го­ди­на учас­т­вам ак­тив­но в ини­ци­а­ти­ва­та “Де­ня на пра­во­то да знам”. Ве­че знам – 28 сеп­тем­в­ри ви­на­ги ще ме под­се­ща, че по­ри­вът да зна­еш на­ис­ти­на не­що е съп­ро­во­ден от труд­на, из­бяг­ва­на от мно­зи­на, дей­ност. То­зи труд не се из­мер­ва лес­но, чес­то е пре­неб­рег­ван и под­ла­ган на съм­не­ния. Но пло­до­ве­те му са важ­ни за об­щес­т­во­то. Има още

Липсва яснота в областните антикорупционни съвети


Лип­с­ва яс­но­та в ста­ту­та и дей­ност­та на об­лас­т­ни­те ан­ти­ко­руп­ци­он­ни об­щес­т­ве­ни съ­ве­ти. То­ва ста­на яс­но на ра­бот­на сре­ща по про­ект „Ук­реп­ва­не ка­па­ци­те­та на Ан­ти­ко­руп­ци­он­на­та ко­ми­сия за про­ти­во­дейс­т­вие на ко­руп­ци­я­та в пуб­лич­на­та ад­ми­нис­т­ра­ция и съ­деб­на­та сис­те­ма“, ко­я­то се про­ве­де на 19 и 20 сеп­тем­в­ри в Бо­ро­вец. Има още

Йосиф Сърчаджиев се засели в Лесидрен

Го­ле­ми­ят ак­тьор Йо­сиф Сър­ча­джи­ев си ку­пи сел­с­ка къ­ща в Ле­сид­рен,Троянско, на­у­чи НГ. След ка­то се въз­с­та­но­вил от те­жък ин­султ, Йос­ко пред­по­чи­та Бал­ка­на пред мо­ре­то и про­да­де сво­ят дом в Си­не­мо­рец. Пос­лед­на­та му за се­га ро­ля в „Хай­ка за въл­ци“ съ­що е сни­ма­на в Ло­веш­ко.

Художникът Николай Добрев от Ловеч на 60 години

Един от най-скром­ни­те и та­лан­т­ли­ви ху­дож­ни­ци на Ло­веч Ни­ко­лай Доб­рев на­вър­ши ти­хомъл­ком 60 го­ди­ни на 23 сеп­тем­в­ри. Из­вес­тен с „раз­лю­ля­ни­те“ си си­ни ва­рош­лийс­ки къ­щи, „кра­че­щи­ят“ Пок­рит мост и мно­жес­т­во дру­ги жи­во­пис­ни ви­де­ния, той ка­то че ли ис­ка по своя си на­чин да вну­ши от­но­си­тел­ност­та на на­шия свят. И аб­со­лют­на­та стой­ност на ху­ма­нните цен­нос­ти.

Доб­рев е лов­ча­лия е от стар род, мно­го пом­ни и знае. Мо­же да те смае с ен­цик­ло­пе­дич­на ши­ро­та и не­о­чак­ва­ни из­во­ди. Ще ти ка­же къ­де да на­ме­риш как­вото тър­сиш. Има на­би­то око­ за най-дреб­ни­те фак­ти от жи­во­та, ко­и­то ние под­ми­на­ва­ме с ле­ка ръ­ка. Но пък ще ги ви­дим в кар­ти­ни­те му, ко­и­то са пръс­на­ти из Бъл­га­рия и це­лия свят.

Ос­вен то­ва оби­ча да пра­ви фо­тос­ним­ки, но не­го са­ми­ят труд­но ще го от­к­ри­еш на сним­ка. Ин­с­т­рук­ти­рал е и съп­ру­га­та си Ка­ме­лия да го „крие“ от жур­на­лис­ти­те. За­то­ва сме из­пол­з­ва­ли не­гов об­лик от гру­пов пор­т­рет на ловеш­ки­те ху­дож­ни­ци, на­ри­су­ва­н от не­го­вия ко­ле­га Ка­мен Ки­си­мов. Да си жив и зд­рав, Кольо!

Цве­танТодоров