Средна заплата от 419 лв. в Ловешка област

Сред­на­та ме­сеч­на ра­бот­на зап­ла­та на ра­бо­те­щи­те в Ло­веш­ка об­ласт за час­т­ния и об­щес­т­вения сек­тор е 419 лв. за вто­ро­то три­ме­се­чие на 2008 год., со­чат пред­ва­ри­тел­ни­те дан­ни на На­ци­о­нал­ния ста­тис­ти­чес­ки ин­с­ти­тут Има още

Кметът Казанджиев спори с Васил Мандев за заплатите

Твър­де­ни­е­то, че кме­тът съг­ла­су­ва ра­бот­ни­те зап­ла­ти в об­щи­на­та не от­го­ва­ря на ис­ти­на­та. То­ва за­я­ви Мин­чо Ка­зан­джи­ев в от­го­вор на об­лас­т­ния ли­дер на ДСБ Ва­сил Ман­дев („Ня­кой кон­т­ро­ли­ра зап­ла­ти­те и це­ни­те в Ло­веч“, виж НГ бр. 65 от 8 сеп­тем­в­ри). Той ка­те­го­рич­но от­ре­че ня­ко­га да е каз­вал „до­се­га ра­бо­тих­ме за об­щи­на­та, се­га ще ра­бо­тим за се­бе си.“ Има още

Ангел Бончев даде интервю след отвличането

Бив­ши­ят пре­зи­дент на фут­бо­лен клуб „Ли­текс“ Ан­гел Бон­чев да­де пър­во­то си ин­тер­вю, след ка­то бе ос­во­бо­ден от сво­и­те по­хи­ти­те­ли, ко­и­то го дър­жа­ха в плен поч­ти два ме­се­ца. Има още