Фенове на Aston Villa окупираха общината в Ловеч

Феновете на Aston Villa през целия следобед на 18 септември пиха бира срещу общината на Ловеч. Те окупираха близкото заведение и скандираха за своя отбор. От време на време правеха турове по главната улица, а към 16 часа се отправиха към стадиона. Има още

Истината за затвореното училище в Баховица

Зат­во­ре­но­то шко­ло в се­ло Ба­хо­ви­ца е пред си­гур­на раз­ру­ха, твър­дят бив­ши учи­те­ли. То пос­лед­но по­пъл­ни “чер­ния“ спи­сък от се­дем учи­ли­ща в об­щи­на Ло­веч, ко­и­то зат­во­ри­ха вра­ти на 15 сеп­тем­в­ри. Въп­ре­ки обе­ща­ния на де­пу­та­ти, уси­ли­я­та на учи­те­ли и ро­ди­те­ли, зам­лък­ва школ­с­ки­ят звъ­нец. Уче­ни­ци­те (59) са раз­п­ре­де­ле­ни в град­с­ки шко­ла, учи­те­ли­те (10) са без­ра­бот­ни. След ре­фор­ма­та те­ри­то­ри­я­та се­вер­но от Ло­веч е без учи­ли­щен звъ­нец – от Ба­хо­ви­ца до Дой­рен­ци, от Ли­сец до Сла­ти­на и Алек­сан­д­ро­во. То­ва е ре­зул­тат от из­ма­ма­та на БСП, ко­я­то го­во­ре­ше ед­но, а сто­ри дру­го.С бившите учи­те­ли­ Сил­вия и Ми­рос­лав Мар­ко­ви, се сре­ща­ме в праз­ния учи­ли­щен двор (на снимката). Има още

Отворено писмо: Кмете, не сме второ качество хора

Ува­жа­е­ми Гос­по­дин Ка­зан­джи­ев, из­ми­на поч­ти ед­на го­ди­на от из­би­ра­не­то Ви за кмет на Об­щи­на Ло­веч. Кме­тът на то­зи пост и об­щин­с­ко­то ръ­ко­вод­с­т­во пра­вят от­чет, как­во е свър­шен­о за та­зи го­ди­на. Има още

Руси Манов за цените в Ловеч

Об­щин­с­ки­ят съ­вет­ник от ГЕРБ Ру­си Ма­нов е член на ко­ми­си­и­те по об­ра­зо­ва­ние, на­у­ка и кул­ту­ра и за­кон­ност, мес­т­но са­мо­уп­рав­ле­ние и об­щес­т­вен ред. Ро­ден е 1946 г. в Гор­с­ко Сли­во­во. За­вър­ш­ва Ме­ха­но­тех­ни­ку­ма в Ло­веч. Има вис­ше во­ен­но об­ра­зо­ва­ние. Ра­бо­ти 34 го­ди­ни в по­де­ле­ние 42820. За­поч­ва от най-нис­кия чин и сти­га до ко­ман­дир. Оп­ре­де­ля се­бе си ка­то чо­век на ре­да.

– Как­ви са ва­ши­те очак­ва­ния за ра­бо­та­та на Об­щин­с­кия съ­вет през но­вия по­ли­ти­чес­ки се­зон?

– Ни­що по-раз­лич­но от до­се­га. Уп­рав­ля­ва­щи­те си пла­ни­рат за­да­чи­те и про­кар­ват це­ли­те си. От ГЕРБ сме удов­лет­во­ре­ни, ко­га­то ус­пе­ем да на­ло­жим на­ши ре­ше­ния. Под­гот­вя­ме се ви­на­ги пре­ди се­сия. Об­съж­да­ме вся­ка точ­ка от днев­ния ред, кон­сул­ти­ра­ме се.

– Има ли си­ло­во гла­су­ва­не от стра­на на БСП?

– Фак­тът, че при из­бо­ра на ди­рек­то­ри­те на ве­че ак­ци­о­нер­ни­те дру­жес­т­ва се на­ло­жи прег­ла­су­ва­не, е дос­та­тъч­но крас­но­ре­чив. Гла­су­ва­не­то за зак­ри­ва­не­то на учи­ли­ща­та съ­що под­к­ре­пя та­зи те­за. Пър­во­то пред­ло­же­ние за зак­ри­ва­не на учи­ли­ще­то в Ба­хо­ви­ца не ми­на. Уп­рав­ля­ва­щи­те оба­че вне­со­ха пред­ло­же­ни­е­то на след­ва­ща се­сия и зак­ри­ха учи­ли­ще­то. Има още

Г-жа Уорън гледа „Г-жа Уорън“

Пос­лед­на­та из­пъл­ни­тел­ка на ми­сис Уо­рън на сто­лич­на сце­на – ак­т­ри­са­та Ил­ка За­фи­ро­ва, дой­де в Ло­веч във втор­ник да гле­да пре­ми­е­ра­та на „Про­фе­си­я­та на г-жа Уо­рън“. Тук ро­ля­та се из­пъл­ня­ва от Сла­ва Ге­ор­ги­е­ва. Има още