Посланикът на Белгия Филип Беке идва в Ловеч

Посланикът на Кралство Белгия у нас Филип Беке пристига в събота по обяд на неофициално работно посещение в Ловеч, научи само НГ. Той ще посети фирма „Феникс Инверс“ и холандското мебелно предприятие „Белсма Фърничър“. Визитата бе потвърдена пред НГ от посолството в София. Мандатът на Беке изтича в средата на септември и това еедно от последните му пътувания в страната.

Художникът Радослав Филипов за шанса на човека

Ако тво­ре­цът не от­де­ля все­ки ден по два-три ча­са за ин­тер­нет, той се от­къс­ва от мо­дер­ни­те тен­ден­ции, твър­ди ло­веш­ки­ят ху­дож­ник Ра­дос­лав Фи­ли­пов (63 г.). След 22 го­диш­но от­със­т­вие от род­ния град, той се­га е тук за­ед­но с Кар­ло, 28- го­диш­н­и­ят му син. (два­ма­та са за­ед­но на сним­ка­та). Има още

Иван Иванов за психичното здраве на българина и за една практика в община Ловеч

Иван Ива­нов е на 39 го­ди­ни от Ло­веч. Ра­бо­ти ка­то пси­хо­лог в Цен­тъ­ра за со­ци­ал­на ре­ха­би­ли­та­ция и ин­тег­ра­ция на де­ца и мла­де­жи в риск.

Дип­ло­ми­ра се ка­то ин­же­нер-хи­мик във Во­ен­но­то учи­ли­ще във Ве­ли­ко Тър­но­во и ра­бо­ти три го­ди­ни по спе­ци­ал­ност­та. След то­ва за­пис­ва пси­хо­ло­гия. Учил е в Нов бъл­гар­с­ки уни­вер­си­тет, а пос­ле във ВТУ. Има ин­те­ре­си към пси­хо­те­ра­пи­я­та. Про­дъл­жа­ва обу­че­ни­е­то си по транс-пер­со­нал­на пси­хо­ло­гия.

Ло­веч би имал пол­за от по­ве­че кли­нич­ни пси­хо­ло­зи и пси­хо­те­ра­пев­ти, от­кол­ко­то от ша­ма­ни, ка­за пред НГ Иван Ива­нов. Спе­ци­а­лис­тът бе про­во­ки­ран от пуб­ли­ка­ци­я­та „Пси­хо­те­ра­певт ще ле­ку­ва бол­ни­те и не­до­вол­ни­те в Ло­веч “ в бр. 60 от 11 ав­густ на НГ. В нея се раз­каз­ва как ло­веш­ка­та об­щи­на е да­ла къ­ща във “Ва­ро­ша” на Йор­дан Ива­нов, кой­то спо­ред Ан­на Зог­ра­фо­ва, член кор. на ака­де­мия МА­БИК е по-ско­ро маг и лечител. Има още