Учениците в Ловеч намалели с 211

Об­що 211 уче­ни­ци са от­пад­на­ли от об­ра­зо­ва­тел­на­та сис­те­ма в Ло­веш­ка об­ласт през учеб­на­та 2007/2008 г., съ­об­щи По­ля Ди­мо­ва, ек­с­перт в РИО – Ло­веч. Пред­ход­на­та го­ди­на те са би­ли 411. Най-мно­го от­па­дат по­ра­ди со­ци­ал­ни при­чи­ни – 149, най-чес­то при пре­ми­на­ва­не в пе­ти и де­ве­ти клас. Има още

Като снимки излизаме, като хора – не! – коментар на Цветан С. Тодоров

 

 

Ма­кар Ло­веч да е прек­ра­сен град за от­г­леж­да­не на де­ца, те на­ма­ля­ват с вся­ка го­ди­на. Па­да бро­ят на учи­ли­ща, на учи­те­ли, сри­ва се ни­во­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то. Има още

Карат отровите в Дойренци

За­ле­жа­ли­те и не­год­ни пес­ти­ци­ди в раз­ру­ше­ни скла­до­ве и пос­т­рой­ки в Об­щи­на­та ще се съх­ра­ня­ват в же­ле­зо­бе­тон­ни кон­тей­не­ри – „Б-Б ку­бо­ве“, в зем­ли­ще­то на с. Дой­рен­ци. То­ва съ­об­щи на се­си­я­та в чет­вър­тък кме­тът Мин­чо Ка­зан­джи­ев във връз­ка с пред­п­ри­е­ти­те дейс­т­вия по проб­ле­ма. Пи­та­не­то бе на об­щин­с­кия съ­вет­ник от ГЕРБ Ру­си Ма­нов. Има още

Баба гони деца с брадва

Из­нер­ве­на въз­рас­т­на же­на под­го­ни в чет­вър­тък око­ло 14 ч. с брад­ва ве­ло­си­пе­дис­ти, за да ги про­го­ни от им­п­ро­ви­зи­ран скок под апар­та­мен­та й, на­у­чи НГ. Пре­ди то­ва ба­ба­та хвър­ли­ла че­ти­ри сак­сии по де­ца­та, ед­на­та пад­на­ла на ко­съм от пре­ми­на­ващ чо­век, раз­каз­ват де­ца­та. Пос­т­ра­да­ло е ед­но ау­ди. Има още

Всички в Ловеч познават пожарникаря Веселин Бошняков – от Светлана Петрова

Всич­ки в Ло­веч поз­на­ват по­жар­ни­ка­ря Ве­се­лин Бош­ня­ков. Смел­ча­га­та де­вет пъ­ти е ва­дил Бо­го­яв­лен­с­кия кръст от ре­ка Осъм. Пос­ти­же­ни­е­то му е един­с­т­ве­но за стра­на­та. Има още