Румъния поднови разследването срещу ловчалията Стамен Станчев

Прокурорите от Националната дирекция за борба с корупцията /НДБК/ в Румъния подновиха разследването срещу ловчалията Стамен Станчев. Има още

Пенсионерите на море, но с дружинни ръководители – коментар на Цветан С. Тодоров

Со­ци­ал­на­та ми­нис­тър­ка Еми­лия Мас­ла­ро­ва ще пра­ща 5000 из­б­ра­ни пен­си­о­не­ри на мо­ре. Ка­то се има пред­вид пре­об­ла­да­ва­щия чер­вен елек­то­рат на Ло­веч, по­не 200 тряб­ва да са местни. Ще са съ­щи­те пен­сии, де­то хо­дят на Буз­лу­джа, Бек­ле­ме­то и Сли­веш­ки­те ли­ва­ди. Има още

Община Ловеч събира трошките

Об­щи­на Ло­веч пред­п­рие мер­ки за пре­мах­ва­не на неп­ра­вил­но пар­ки­ра­ни и изос­та­ве­ни МПС-та на мес­та, пуб­лич­на об­щин­с­ка соб­с­т­ве­ност.

На 23 ав­то­мо­би­ла, сва­ле­ни от от­чет, бра­ку­ва­ни и не­год­ни за из­пол­з­ва­не, са пос­та­ве­ни сти­ке­ри от на­ча­ло­то на ап­рил до края на юли. Сти­ке­ри­те за­дъл­жа­ват из­мес­т­ва­не­то на МПС в 14-дне­вен срок. Из­п­ра­те­ни са и пис­ма на соб­с­т­ве­ни­ци­те. Доб­ро­вол­но са пре­мес­те­ни 22 ав­то­мо­би­ла. Има още

Не трошките, а колите втора употреба пълнят Ловеч

Не трош­ки­те, а ко­ли­те „вто­ра упот­ре­ба“ са за­пъл­ни­ли меж­дуб­ло­ко­во­то прос­т­ран­с­т­во и по-мал­ки­те ули­ци в Ло­веч. Има още

Петър Христозов: Гриша Ганчев се роди от секретен списък 103

Бившият зет на Нора Ананиева днес е шеф на застрахователното дружеството на ТИМ “Армеец”. Нора Ананиева е от Ловеч. Тартор на Ловешката група. Тя даде капитала на “Литекс комерс”. Земунският клан и съдружието с Ненад Миленкович са далеч по-страшни. А Ангел и Патронът му са толкова наплашени, че самият Гриша Ганчев се отрече от дясната си ръка. Има още