Градски легенди: Полтъргайстът Кики – една поредица на Цветан С. Тодоров

Град­с­ки­те ле­ген­ди са стран­на сме­си­ца на ис­тин­с­ки фак­ти с от­к­ро­ве­ни из­мис­ли­ци, но ро­де­ни в епо­ха­та на мас­ме­ди­и­те. За раз­ли­ка от фол­к­лор­ни­те ле­ген­ди, в ко­и­то днес мал­ци­на вяр­ват, град­с­ки­те ле­ген­ди са из­к­лю­чи­тел­но ус­той­чи­ви, за­що­то зву­чат ка­то ис­ти­на. Впро­чем, за по­ве­че­то хо­ра те са ис­ти­на. Има още

Пишат на „Народен глас“: В Брестово ни псуват

Дра­га ре­дак­ция,

На 21 ав­густ сут­рин­та хо­дих да ку­пу­вам зър­но от хо­ра, ко­и­то имат рен­та в с. Брес­то­во. Ед­на гос­по­жа най-лю­без­но по­пи­та от­го­вор­ни­ка за раз­да­ва­не­то на рен­та­та в при­със­т­ви­е­то на кмет­с­кия на­мес­т­ник – то­ва раз­б­рах от хо­ра­та на пло­ща­да. Има още

Пиарът на общината Жанина Илиева напуска

До бро­е­ни дни Ло­веш­ка­та об­щи­на ос­та­ва без своя пи­ар – жур­на­лис­тът Жа­ни­на Или­е­ва, на­у­чи НГ. Тя е връ­чи­ла пре­диз­вес­ти­е­то си на своя ра­бо­то­да­тел и е ре­ши­ла да скъ­са с до­се­гаш­ния си пост. Има още