Сватба в най-горещия ден в Ловеч

Мла­до­жен­ци­те Та­ма­ра и Ми­ха­ил склю­чи­ха граж­дан­с­ки брак в съ­бо­та, през кой­то Ловеч се ока­за най-го­ре­щият ден за ця­ла­та стра­на – 27 градуса. В неделя обаче температурите паднаха с 15.Студът обаче не попречи на още няколко свотби.

Задкулисно продават „Общински пазари“?!

Об­щин­с­ка­та ад­ми­нис­т­ра­ция в Ло­веч во­ди зад­ку­лис­ни пре­го­во­ри за про­даж­ба­та на „Об­щин­с­ки па­за­ри“ ЕАД на из­вес­т­на ико­но­ми­чес­ка гру­пи­ров­ка. То­ва за­я­ви в чет­вър­тък об­лас­т­ни­ят ли­дер на „Ата­ка“ и зам.-пред­се­да­тел на ОбС Ки­рил Гум­не­ров. Ще се про­ти­во­пос­та­вим на про­даж­ба­та на об­щин­с­ки фир­ми, ко­и­то оп­ре­де­лят струк­ту­ра­та на Ло­веч, под­чер­та той. Има още

Без търговска тайна при надделяващ обществен интерес


При на­ли­чи­е­то на над­де­ля­ващ об­щес­т­вен ин­те­рес да се пре­о­до­ля­ва заб­ра­на­та за раз­к­ри­ва­не на об­щес­т­ве­на ин­фор­ма­ция, ко­я­то пред­с­тав­ля­ва тър­гов­с­ка тай­на. То­ва пред­виж­да про­мя­на в За­ко­на за дос­тъп до об­щес­т­ве­на ин­фор­ма­ция, при­е­та в пе­тък от пар­ла­мен­та на пър­во че­те­не. Има още

Ловешки поети четат стихове

Ло­веш­ки­те по­е­ти че­то­ха в чет­вър­тък в КДК свои но­ви и ста­ри сти­хо­ве по по­вод 1 ок­том­в­ри, ден на му­зи­ка­та и по­е­зи­я­та. Брой­ка­та стиг­на до 16, обоб­щи на фи­на­ла сек­ре­та­ря на клу­ба Жа­ни­на Или­е­ва. Са­мо един по­ет не бе от Ло­веч – Ган­чо Ба­ка­лов, но и той про­че­те сти­хо­ве, в ко­и­то се обяс­ня­ва­ше в лю­бов на гра­да край Осъм.

От нас­ко­ро по­чи­на­лия го­лям бъл­гар­с­ки по­ет Кон­с­тан­тин Пав­лов (Али­на Сто­я­но­ва), през лю­бов­ни тре­пе­ти (Ека­те­ри­на Пен­че­ва, Томчо Бог­да­нов) , хай­ку (Ка­тя Хрис­то­ва), ху­мо­рис­тич­ни сти­хо­ве по ви­цо­ве (Пет­ко Ге­ор­ги­ев, виж по-долу), сти­хо­ве по Смир­нен­с­ки (Ган­ко Бе­нев), Има още

Валежи наводниха улици в Ловеч

Последните паднали валежи от 78,4 л/кв.м. в Ловеч наводниха няколко улици. Най-сериозно е било положението на спирката до завод “Балкан”, но водата вече се е оттекла. Има още