Пишат на „Народен глас“, Гласа отговаря

Ува­жа­е­ма ре­дак­ция, чес­ти­та зас­лу­же­на наг­ра­да. (Как­то съ­о­б­щих­ме, глав­ни­ят ре­дак­тор Цве­тан То­до­ров по­лу­чи гра­мо­та за при­нос към дос­тъ­па до ин­фор­ма­ция.) Не­ка да не бъ­де пос­лед­на, а бъ­де­ща – твор­чес­ка, бла­го­род­на, зас­лу­же­на, за­ви­на­ги, за­що­то е оз­ву­че­на от “На­ро­ден глас”. Има още

Бай Дойчо си продава пушката и гората

Про­да­вам си пуш­ка­та и го­ра­та, ос­та­вям си са­мо же­на­та, ка­за Дой­чо Ата­на­сов Дой­чев от се­ло Де­ве­та­ки. Ло­вец съм бил це­ли 54 го­ди­ни, 25 го­ди­ни бях трак­то­рист, но днес ни­що не ми тряб­ва, раз­каз­ва той. Ка­то ло­вец съм уд­рял не­ре­зи по 200 кг, и то с пуш­ка ИЖ, 16 ка­ли­бър. Днеш­ни­те лов­ци ми се хва­лят с ав­то­ма­ти по 1000 лв., сме­ят ми се на оръ­жи­е­то. Но от мо­е­то оръ­жие ще ядат ме­со, а от тях­но­то – ед­ва ли.

Има же­ни лю­бов­чий­ки, а не ка­то оне­зи, ко­и­то тър­сят са­мо па­ри, ка­те­го­ри­чен е бай Дой­чо, кой­то яв­но е опа­сен чо­век.

На­ци­о­на­лен про­тест ис­кат чле­но­ве­те на КНСБ в об­ласт­та

Об­що 49,7% от 1658 чле­но­ве на КНСБ в ре­ги­о­на, учас­т­ва­ли в до­пит­ва­не, из­б­ра­ха на­ци­о­нал­ния про­тест ка­то фор­ма, в ко­я­то би­ха из­ра­зи­ли не­до­вол­с­т­во­то си сре­щу по­ли­ти­ка­та на пра­ви­тел­с­т­во­то и за за­щи­та на тру­до­ви­те пра­ва, съ­об­щи­ха от Ре­ги­о­нал­на­та ор­га­ни­за­ция. Има още