Троян отбеляза 140 години като град на Петковден

С гор­дост за сво­я­та пред­п­ри­ем­чи­вост през ве­ко­ве­те Тро­ян от­бе­ля­за тър­жес­т­ве­но във втор­ник, Петковден, сво­я­та 140-го­диш­ни­на ка­то град. Ние сме тре­ти­ят град в стра­на­та, кой­то е елек­т­ро­фи­ци­ран, под­чер­та­ха ора­то­ри­те. За пър­ви път на по­доб­но тър­жес­т­во бе пред­с­та­ве­на жи­ва кар­ти­на как през 1868 г. пър­вен­ци­те на се­ло Тро­ян са из­мо­ли­ли от турски­те влас­ти да бъ­дат град. Има още

Учредяват областна структура на БНД в Ловеч

Об­лас­т­на ор­га­ни­за­ция на пар­тия „Бъл­гар­с­ка но­ва де­мок­ра­ция“ се уч­ре­дя­ва днес, четвъртък, от 16 ч. в Чи­та­ли­ще „На­у­ка“ в Ло­веч. Има още

Имот в Гумощник пак влезе в съда в Троян

От­но­во стар­ти­ра де­ло­то за т. нар. „Ки­лий­но­ учи­ли­ще“ в с. Гу­мощник вче­ра в Тро­ян­с­кия ра­йо­нен съд. Слу­ча­ят ве­че е бил раз­г­леж­дан и от­но­во е вър­нат от гор­на ин­с­тан­ция в Тро­ян. Кон­ф­лик­тът е меж­ду цър­к­ва­та в ли­це­то на отец Ста­ни­мир и чи­та­лищ­но­то нас­то­я­тел­с­т­во в се­ло­то, зад ко­е­то стои поч­ти ця­ло­то на­се­ле­ние. Има още

Ще търпим ли още? – коментар Цветан С. Тодоров

Яв­но жи­ве­ем в стра­на, къ­де­то яки­ят ту­па­ник се при­е­ма за поз­д­рав. Дър­жа­ва, в ко­я­то пре­би­ват ле­ка­ри и жур­на­лис­ти. С же­лез­ни пръ­ти. Пос­лед­ни­ят слу­чай е с ле­ка­ря от Бо­тев­г­рад. Има още

Иван Драшков се съгласи на проверка за конфликт на интереси

Иван Драш­ков, бивш за­мес­т­ник-ди­рек­тор на ДАНС, в сря­да се съг­ла­си да бъ­де под­ло­жен на про­вер­ка от не­за­ви­си­ма за­пад­на фир­ма за кон­ф­ликт на ин­те­ре­си по вре­ме на 24 го­диш­на­та си служ­ба в МВР. То­ва ста­на след по­ка­на на Сте­фан Га­ми­зов в ефи­ра на Би­Ти­Ви. Има още

Георги Ангелов за „Златната ракла“ 2008. След три последователни години РАИ отстъпи първенството

Очакванията, че юбилейната “Златна ракла” (50 години БНТ и 40 години от първото й провеждане) ще мине с подобаващия блясък, се оказаха силно преувеличени. Има още