Троян отбеляза 140 години като град на Петковден

С гор­дост за сво­я­та пред­п­ри­ем­чи­вост през ве­ко­ве­те Тро­ян от­бе­ля­за тър­жес­т­ве­но във втор­ник, Петковден, сво­я­та 140-го­диш­ни­на ка­то град. Ние сме тре­ти­ят град в стра­на­та, кой­то е елек­т­ро­фи­ци­ран, под­чер­та­ха ора­то­ри­те. За пър­ви път на по­доб­но тър­жес­т­во бе пред­с­та­ве­на жи­ва кар­ти­на как през 1868 г. пър­вен­ци­те на се­ло Тро­ян са из­мо­ли­ли от турски­те влас­ти да бъ­дат град. Прочетете повече „Троян отбеляза 140 години като град на Петковден“

Учредяват областна структура на БНД в Ловеч

Об­лас­т­на ор­га­ни­за­ция на пар­тия „Бъл­гар­с­ка но­ва де­мок­ра­ция“ се уч­ре­дя­ва днес, четвъртък, от 16 ч. в Чи­та­ли­ще „На­у­ка“ в Ло­веч. Прочетете повече „Учредяват областна структура на БНД в Ловеч“

Имот в Гумощник пак влезе в съда в Троян

От­но­во стар­ти­ра де­ло­то за т. нар. „Ки­лий­но­ учи­ли­ще“ в с. Гу­мощник вче­ра в Тро­ян­с­кия ра­йо­нен съд. Слу­ча­ят ве­че е бил раз­г­леж­дан и от­но­во е вър­нат от гор­на ин­с­тан­ция в Тро­ян. Кон­ф­лик­тът е меж­ду цър­к­ва­та в ли­це­то на отец Ста­ни­мир и чи­та­лищ­но­то нас­то­я­тел­с­т­во в се­ло­то, зад ко­е­то стои поч­ти ця­ло­то на­се­ле­ние. Прочетете повече „Имот в Гумощник пак влезе в съда в Троян“

Ще търпим ли още? – коментар Цветан С. Тодоров

Яв­но жи­ве­ем в стра­на, къ­де­то яки­ят ту­па­ник се при­е­ма за поз­д­рав. Дър­жа­ва, в ко­я­то пре­би­ват ле­ка­ри и жур­на­лис­ти. С же­лез­ни пръ­ти. Пос­лед­ни­ят слу­чай е с ле­ка­ря от Бо­тев­г­рад. Прочетете повече „Ще търпим ли още? – коментар Цветан С. Тодоров“

Иван Драшков се съгласи на проверка за конфликт на интереси

Иван Драш­ков, бивш за­мес­т­ник-ди­рек­тор на ДАНС, в сря­да се съг­ла­си да бъ­де под­ло­жен на про­вер­ка от не­за­ви­си­ма за­пад­на фир­ма за кон­ф­ликт на ин­те­ре­си по вре­ме на 24 го­диш­на­та си служ­ба в МВР. То­ва ста­на след по­ка­на на Сте­фан Га­ми­зов в ефи­ра на Би­Ти­Ви. Прочетете повече „Иван Драшков се съгласи на проверка за конфликт на интереси“

Георги Ангелов за „Златната ракла“ 2008. След три последователни години РАИ отстъпи първенството

Очакванията, че юбилейната “Златна ракла” (50 години БНТ и 40 години от първото й провеждане) ще мине с подобаващия блясък, се оказаха силно преувеличени. Прочетете повече „Георги Ангелов за „Златната ракла“ 2008. След три последователни години РАИ отстъпи първенството“