Ло­веш­ки­ят ху­дож­ник Ка­мен Ки­си­мов се за­вър­на от пле­нер в Сър­бия

Ло­веш­ки­ят ху­дож­ник Ка­мен Ки­си­мов се за­вър­на от меж­ду­на­ро­ден пле­нер в съ­сед­на Сър­бия. Има още