Изграждат магистрала „Хемус“ след около две години

След око­ло две го­ди­ни ще мо­же да про­дъл­жи стро­и­тел­с­т­во­то на ав­то­ма­гис­т­ра­ла “Хе­мус“, за­я­ви  в  Пле­вен ми­нис­тъ­рът на ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие и бла­го­ус­т­ройс­т­во­то Ро­сен Плев­не­ли­ев. Има още

Ловчанското читалище празнува 140 г. с концерт

По­не­дел­ни­кът е осо­бе­но ожи­вен в лов­чан­с­ко­то чи­та­ли­ще – ки­пи под­го­тов­ка за праз­ни­ка. Ук­ра­ся­ват ко­ри­до­ри­те с ко­лед­ни клон­ки, във фо­ай­е­тата на вся­ко пи­а­но ня­кой сви­ри, на сце­на­та – съ­що. Пра­ви се и сце­ног­ра­фи­я­та на сце­на­та. За­що­то в чет­вър­тък, 10 де­кем­в­ри, лов­чан­с­ко­то чи­та­ли­ще “На­у­ка“ ще от­п­раз­ну­ва сво­я­та 140-го­диш­ни­на с го­лям праз­ни­чен кон­церт. Има още

Литекс удари 2:0 Спортист (Своге)

Литекс удари 2:0 Спортист (Своге) и затвърди лидерската позиция в „А“ група. „Оранжевите“ дръпнаха с четири точки на ЦСКА, който в неделя направи 0:0 с Черноморец на „Българска армия“. Има още