Футболистът Георги Миланов най-добър за 2009 година

Футболистът Георги Миланов е най-добрият играч на Академия Литекс за 2009 година. Офанзивният полузащитник получи специална купа от Ферарио Спасов на стилна церемония в Ловеч, съобщава сайтът на клуба. Има още

Нов успех за ловешките млади математици

Са­мо ме­сец след пос­лед­но­то от­лич­но пред­с­та­вя­не три­ма уче­ни­ка от Гим­на­зи­я­та за чуж­ди ези­ци “Ек­зарх Йо­сиф I“ в Ло­веч от­но­во до­ка­за­ха сво­и­те ма­те­ма­ти­чес­ки спо­соб­нос­ти. Ден пре­ди Ни­кул­ден, на 5 де­кем­в­ри 2009 г. те взе­ха учас­тие в ма­те­ма­ти­чес­ки­ят тур­нир “Иван Са­ла­ба­шев“. Има още