Подписваме в Полша за филиал в Ловеч

Спо­ра­зу­ме­ние за раз­к­ри­ва­не на фи­ли­ал на вис­ше учеб­но за­ве­де­ние  в Ло­веч се под­пи­са вче­ра в Пол­ша, съ­об­щи по те­ле­фо­на пред­се­да­те­лят на Об­щин­с­кия съ­вет Мил­ко Не­дял­ков, кой­то е на крат­ка ви­зи­та от не­де­ля. Не­дял­ков пъ­ту­ва за­ед­но с Ни­ко­лай То­мов, пред­се­да­тел на ко­ми­си­я­та по об­ра­зо­ва­ние. На се­сия през ок­том­в­ри бе взе­то ре­ше­ние за кон­такт с вис­ше­то учеб­но за­ве­де­ние в гр. Ки­ел­це. Спе­ци­ал­нос­ти­те са тех­ни­чес­ки, ико­но­ми­чес­ки и ад­ми­нис­т­ра­тив­ни. Кон­сул­тант за кон­так­та е Алек­сан­дър Йор­да­нов.На снимката: Ученички от Природоматематическата гимназия в Ловеч очакват филиала.