Откраднаха 13 бона от камион край Ябланица

Откраднаха 13 000 лв. от шофьорската кабина на товарен автомобил „Мерцедес“, спрял на известния с кражбите паркинг „Роден край“ край Ябланица. Прочетете повече „Откраднаха 13 бона от камион край Ябланица“

Кой ще е областен управител на Ловеч?

NikolaiИма ве­ро­ят­ност 26-го­ди­шен ак­ти­вист на ГЕРБ да е но­ви­ят об­лас­тен уп­ра­ви­тел на Ло­веч. То­ва е Ни­ко­лай Нан­ков от Ап­рил­ци, прог­ра­мен спе­ци­а­лист във фир­ма за ев­ро­пейс­ки фон­до­ве. До­се­гаш­ни­ят об­лас­тен уп­ра­ви­тел  Су­рай Ве­ли­е­ва съ­що бе­ше в мла­деж­ка въз­раст (28), ко­га­то през 2005 г. пое пос­та от също младия Зафир Зарков.

Нан­ков бе чет­вър­ти в лис­та­та на ГЕРБ за  на­род­ни пред­с­та­ви­те­ли и до­ри има­ше ве­ро­ят­ност да вле­зе в пар­ла­мен­та.  Прочетете повече „Кой ще е областен управител на Ловеч?“