Делото за Белоосъмските „слънчеви“ къщи на „Лиани“ продължава в Ловеч

liani 2.jpg2Де­ло­то сре­щу „Ли­а­ни“ за хо­тел­с­ки­те къ­щи в Бе­ли Осъм ще про­дъл­жи на вто­ра ин­с­тан­ция в Ло­веш­кия ок­ръ­жен съд, на­у­чи НГ. На пър­ва ин­с­тан­ция съ­дът кон­с­та­ти­ра на­ру­ше­ния при стро­е­жа и пус­ка­не­то на къ­щи­те в ек­с­п­ло­а­та­ция. Къ­щи­те за гос­ти са въ­ве­де­ни в ек­с­п­ло­а­та­ция през 2004 г., но част от те­ре­ни­те са ку­пе­ни ед­ва през 2007 г. Как то­га­ва са по­лу­че­ни удос­то­ве­ре­ни­я­та за въ­веж­да­не в ек­с­п­ло­а­та­ция, не е яс­но. Тро­ян­с­ки­ят съд от­х­вър­ли то­зи аб­сурд. Има още

Ловеч е сред първите 10 града по добри условия за бизнес

Ло­веч се на­реж­да сред пър­ви­те де­сет гра­да по доб­ри ус­ло­вия за пра­ве­не на биз­нес, съ­об­щи сай­тът ин­вес­тор.бг. Мал­ки­те об­лас­т­ни гра­до­ве са с по-доб­ри ус­ло­вия за пра­ве­не­ на па­ри, со­чи из­с­лед­ва­не на Ин­с­ти­ту­та за па­зар­на ико­но­ми­ка (ИПИ). На пър­во мяс­то е Тър­го­ви­ще, след­ван от Вра­ца (виж таб­ли­ца­та). Има още