Карбовски: Трябва да убиете баба Гена!

baba_genaМис­ля, че тряб­ва да уби­е­те ба­ба Ге­на! Убий­те я не­мъ­чи­тел­но, бър­зо и без­бо­лез­не­но! По­не то­ва ре­ше­ние да взе­мем в свои ръ­це. Убий­те ба­ба Ге­на, ко­я­то те­зи дни ня­ма сто­па­нин. Убий­те я ка­то ку­че. То­ва, че ня­кой ще пла­че за нея, не е проб­лем.

Ба­ба Ге­на е мо­я­та на­ция – без­за­щит­на ста­ра же­на, ко­я­то оце­ля в рая на по­ми­я­ри­те. Убий­те я! Ней­ни­те лип­с­ва­щи кра­ка са ове­се­ни на вра­та на все­ки, кой­то се гри­жи днес за по­ми­я­ри­те в об­що­то ни се­ло и двор. Убий­те та­зи ба­бич­ка! Тя ня­ма сто­па­нин. Пог­ри­же­те се за нея – по­не кол­ко­то за ед­но ку­че!“

То­ва ка­за Мар­тин Кар­бов­с­ки в съ­бо­та пре­да­ва­не­то си “Оте­чес­т­вен фронт“ по НТВ. Прочетете повече „Карбовски: Трябва да убиете баба Гена!“