Агенти на ДС от Ловешко в БНБ – досиета

Агентите на комунистическата ДС Гораст и Троян, родени в Ловешко, са сред висшите банкови служители, оповестени на 22 юли от комисията по досиетата. Общо 26 души са заемали ръководни длъжности в БНБ и са били сътрудници на бившата Държавна сигурност. Прочетете повече „Агенти на ДС от Ловешко в БНБ – досиета“

Кв. Младост в Ловеч от германска гледна точка. Тъжно и мръсно, но с потенциял

Pb280998.jpg1Как­во е със­то­я­ни­е­то на ло­веш­кия квар­тал “Мла­дост” (Бабаковец) от гер­ман­с­ка глед­на точ­ка, ста­на яс­но от зак­лю­чи­тел­ния етап на се­ми­нара на те­ма “Бъ­де­ще­то на ев­ро­пейс­кия град” (Ло­веч, 16 и 17 юли). Три ме­се­ца мла­да­та прак­ти­кан­т­ка в об­щи­на Ло­веч Све­ня Йе­гер (уни­вер­си­тет “Ба­у­ха­ус” – Вай­мар, Гер­ма­ния) ра­бо­ти по пи­ло­тен про­ект за квар­та­ла, включ­ващ ан­ке­та, ана­лиз и пре­по­ръ­ки. На пръв пог­лед ни­що но­во не ни съ­об­ща­ва мла­ди­ят спе­ци­а­лист, но на прак­ти­ка то­ва е то­чен и все­об­х­ва­тен пог­лед вър­ху днеш­но­то със­то­я­ние на ло­веш­кия квар­тал. Прочетете повече „Кв. Младост в Ловеч от германска гледна точка. Тъжно и мръсно, но с потенциял“

Макраса преброява приятелите си чрез ЧРД

Pb301000.jpg1В съ­бо­та сре­щу не­де­ля из­вес­т­ни­ят ху­дож­ник Кра­си­мир Ан­ге­лов – Мак­ра­са от­бе­ля­за своя 45-и рож­ден ден край род­но­то си се­ло Вра­бе­во, къ­де­то преб­рои бли­зо сто­ти­на свои при­я­те­ли от ця­ла­та стра­на. Те бя­ха дош­ли с па­лат­ки и спал­ни чу­ва­ли, мо­то­ри­зи­ра­ни и еки­пи­ра­ни за бли­зо 12-ча­сов ку­пон, прид­ру­жен от че­вер­ме, мес­т­ни де­ли­ка­те­си, би­ра на ко­рем и твър­да му­зи­ка.