Има троянска връзка при убийството на писателя Георги Марков

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Мичо Г. Генковски

Во­де­щи­ят офи­цер на за­по­доз­ре­ния за уби­ец на пи­са­те­ля Ге­ор­ги Мар­ков има тро­ян­с­ки ко­рен. То­ва съ­об­щи пред НГ жур­на­лис­тът Хрис­то Хрис­тов, ав­тор на две кни­ги за най-скан­дал­но­то убийс­т­во от вре­ме­то на со­ци­а­лиз­ма. Има още

Ученик извади кръста на Богоявление в Ловеч

0601-2009 Радослав Валериев (17), който е ученик от Професионалната гимназия по механоелектротехника в Ловеч, за първи път извади кръста от студения Осъм на Богоявление. Така той прекъсна златната серия на пожарникаря Веселин Бошнаков ( девет пъти!!!) и се оказа най-бърз от шестимата, които скочиха. Има още