ГЕРБ май се отказва от тоталното следене в интернет

Под зап­ла­ха­та от пър­вия сре­щу се­гаш­но­то пра­ви­тел­с­т­во граж­дан­с­ки про­тест пред На­род­но­то съб­ра­ние, пре­ми­е­рът Бой­ко Бо­ри­сов и вът­реш­ни­ят ми­нис­тър Цве­тан Цве­та­нов за­я­ви­ха в пе­тък от­ка­за си  без­кон­т­рол­но­то сле­де­не в ин­тер­нет, съ­об­щи Mediapool. Има още

Данъчният шеф на Ловеч се връща в Плевен

До­се­гаш­ни­ят ди­рек­тор на Те­ри­то­ри­ал­на­та да­нъч­на ди­рек­ция в Ло­веч Пла­мен Ди­лов се връ­ща на ра­бо­та в офи­са на НАП в Пле­вен. До­во­лен съм от пос­тиг­на­ти­те ре­зул­та­ти на ди­рек­ци­я­та, ка­за  в петък Ди­лов пред жур­на­лис­ти. Има още

Фирма в Йоглав изнася патешки дроб за Франция

Се­дем пти­цек­ла­ни­ци в стра­на­та из­на­сят па­теш­ки дроб за Фран­ция въп­ре­ки сви­ре­па­та кри­за, съ­об­щи “Ка­пи­тал“. Сред про­из­во­ди­те­ли­те е и фир­ма „Авис“ в с. Йог­лав, Ло­веш­ка об­щи­на. Има още