Ученик втора година вади кръстта в Ловеч

Уче­ни­кът Ра­дос­тин Мит­ев  (17 г.) из­ва­ди та­зи го­ди­на бо­го­яв­лен­с­кия кръст от сту­де­ни­те во­ди на Осъм. Ед­на ду­зи­на мла­де­жи се ка­не­ха да ско­чат, но по­ло­ви­на­та се от­ка­за­ха в пос­лед­ния мо­мент. Во­да­та бе­ше с тем­пе­ра­ту­ра око­ло ну­лата, лед поч­ти ня­ма­ше. Миналата година  пак ученик от Механото извади кръстта. Има още

Бивш общинар прави ферма за елени

Биз­нес­ме­нът Ни­ко­лай Нед­ков, бивш зам.-пред­се­да­тел на Об­щин­с­кия съ­вет в Ло­веч, пра­ви фер­ма за еле­ни във Вла­ди­ня, на­у­чи НГ. Има още

Читателите са гаранция – коментар на Цветан С. Тодоров

Пред­с­тои ед­на от най-теж­ки­те го­ди­ни за жур­на­лис­ти­те от вес­т­ни­ци­те в Ло­веч. След ка­то през ми­на­ла­та го­ди­на из­да­ни­ята стиг­на­ха ре­кор­д­на­та циф­ра пет, то през де­кем­в­ри не­ща­та се за­тег­на­ха. Вес­т­ник “Фак­тор“ спря вре­мен­но да из­ли­за, а “Стрем­ле­ние“ раз­ре­ди по­я­ва­та си. Има още

Найден Ангелов съветва министър Дянков

Мно­го­у­ва­жа­е­ми Си­ме­о­не, ка­то твой учи­тел по бъл­гар­с­ки език и ли­те­ра­ту­ра не мо­га да под­ми­на ак­тив­ния реч­ник на един ми­нис­тър. Има още

Напусна ни Ваня от клуба на учените

След от­ча­ян акт на са­мо­у­бийс­т­во ни на­пус­на Ва­ня (на 4 януари) от клу­ба на уче­ни­те в Ло­веч, на­у­чи НГ. Иван­ка Спа­со­ва Ива­но­ва (58 г.) бе дъл­го­го­ди­шен ко­ор­ди­на­тор на ло­веш­ка­та сек­ция на Съ­ю­за на уче­ни­те. По праз­ни­ци­те, най-ве­ро­ят­но след лич­ни проб­ле­ми, тя е по­е­ла го­ля­мо ко­ли­чес­т­во сол­на ки­се­ли­на. При­е­та е в бол­ни­ца­та с мно­жес­т­во вът­реш­ни из­га­ря­ния. Има още

Какво ще се случи в Ловеч през 2010?

1. До края на 2010 г. ще тряб­ва да е го­тов за­во­дът край Ба­хо­ви­ца за мон­таж на ки­тайс­ки ко­ли. В не­го ще бъ­дат вло­же­ни 80 млн. ев­ро и ще за за­е­ти бли­зо 1400 ду­ши. Има още

Ловчалия среща министър Цветанов в Лисабон>

Ло­веш­ки­ят ху­дож­ник Ва­лен­тин Узу­нов срещ­нал слу­чай­но на 1 яну­а­ри поз­на­то ли­це на ли­са­бон­с­кия пло­щад “Марк де Пом­бал“. Има още