Три медии в Ловеч проверени за досиета

Три мес­т­ни елек­т­рон­ни ме­дии в Ловеч бя­ха про­ве­ре­ни от ко­ми­си­я­та по до­си­е­та­та, ста­ва яс­но от док­ла­да, пуб­ли­ку­ван на 3 ав­густ. Не са от­к­ри­ти соб­с­т­ве­ни­ци или жур­на­лис­ти с до­си­е­та. Тук е важ­но да се от­бе­ле­жи, че слу­жи­те­ли­те на съв­ре­мен­ни­те служ­би не се обя­вя­ват. Прочетете повече „Три медии в Ловеч проверени за досиета“

Мощите на св. Мария Магдалина идват в Ловеч

mo6tiМо­щи­те на св. Ма­рия Маг­да­ли­на ще бъ­дат до­не­се­ни за пок­ло­не­ние в Ло­веч, съ­об­щиха от Лов­чан­с­ка­та епар­хия. То­ва ще ста­не от 5 до 14 сеп­тем­в­ри т. г. Мо­щи­те на све­та рав­но­а­пос­тол­на ми­ро­но­си­ца Ма­рия Маг­да­ли­на се па­зят в Сла­вя­но-бъл­гар­с­кия ма­нас­тир „Све­ти ве­ли­ко­мъ­че­ник Ге­ор­ги – Зог­раф“ на Све­та Го­ра.

Над 400 души под вековните сенки в Дебнево, Троянско

Неотдавна, на 1 ав­густ т.г. (съ­бо­та) на цен­т­рал­ния пло­щад в с. Деб­не­во, Тро­я­н­с­ко, се със­тоя сво­е­об­ра­зен праз­ник на ду­шев­ност­та на мес­т­ни­те хо­ра и ко­лек­ти­ва от стро­и­тел­на фир­ма “Дим­ко 6” ЕО­ОД – Тро­ян. Прочетете повече „Над 400 души под вековните сенки в Дебнево, Троянско“