Ученици от Езиковата в Ловеч се завърнаха от поклонение в Атон

Ó÷åíèöè îò Åçèêîâàòà ãèìíàçèÿ â Ëîâå÷ â Àòîí

15 ученици от легендарната Езикова гимназия в Ловеч се завърнаха от тържествени архиерейски служби в Зографския манастир в монашеската република Света гора в края на октомври. Има още