Преди 40 г.: Първата стъпка на Луната и мълчанието на нашите медии

moon camera-shy.jpg1Точ­но пре­ди 40 го­ди­ни чо­век пра­ви пър­ви стъп­ки на Лу­на­та. То­га­ва по на­ши­те ме­дии то­ва съ­би­тие се пре­мъл­ча­ва. Мла­ди­ят по то­ва вре­ме учен от Дъл­бок дол, Тро­ян­с­ко, Пе­тър До­ков оба­че пи­ше пис­мо до от­дел “Сред­с­т­ва за ма­со­ва ин­фор­ма­ция на ЦК на БКП“ и пи­та:

За­що БНТ не пре­да­де ди­рек­т­но пър­во­то ка­ца­не на чо­век на Лу­на­та? Ста­ва въп­рос за об­що­чо­веш­ко пос­ти­же­ние, ко­е­то не би би­ло въз­мож­но без не­о­це­ни­мия при­нос на съ­вет­с­ка­та на­у­ка. Прочетете повече „Преди 40 г.: Първата стъпка на Луната и мълчанието на нашите медии“