Писателят Христо Стоянов продава книги в Ловеч

  • p4080423Ве­че три дни от­как­то пи­са­те­лят Хрис­то Сто­я­нов (52 г.) е до­шъл в Ло­веч, а аз не мо­га ед­но из­ре­че­ние да до­вър­ша, без да ме пре­къс­не. Не му се сър­дя, и аз съм та­къв.

Хрис­то го­во­ри ху­ба­во, та­ка и пи­ше. Ав­тор е на де­се­ти­на кни­ги, с ко­и­то ус­пя да нас­т­рои сре­щу се­бе си про­ку­ра­ту­ра­, цър­к­ва­, по­ма­ци, пи­са­те­ли­. На­ри­чат го скан­да­лен пи­са­тел, за­що­то има свое мне­ние за всич­ко. Прочетете повече „Писателят Христо Стоянов продава книги в Ловеч“

Христо Стоянов ще гостува в Ловеч

Скан­дал­ни­ят пи­са­тел Хрис­то Сто­я­нов („Скри­ти­ят жи­вот на ед­на по­ма­ки­ня“, „Ко­пе­ле­то – Еван­ге­лие от Юда“) ще гос­ту­ва в Ло­веч след две сед­ми­ци с пре­ми­е­рата на най-но­ва­та кни­га „За­пис­ки по Бъл­га­рия“. Прочетете повече „Христо Стоянов ще гостува в Ловеч“