Авторът на „Хан Аспарух“ бил агент на ДС


Ав­то­рът на най-гле­да­ни­те бъл­гар­с­ки фил­ми по вре­ме­то на со­ца „Хан Ас­па­рух“ и „Вре­ме раз­дел­но“, ре­жисьо­рът Люд­мил Стай­ков, сна­сял за Дър­жав­на си­гур­ност. Прочетете повече „Авторът на „Хан Аспарух“ бил агент на ДС“