Трифон Попов смени Ангел Бончев, Камелия още в неизвестност

Слу­жи­тел на “Ли­текс” във втор­ник зае мяс­то­то на ле­ку­ва­щия се Ан­гел Бон­чев. Три­фон По­пов (39 г., на снимката най-вдясно) е син на дъл­го­го­диш­на­та жур­на­лис­т­ка от НГ Жа­на По­по­ва. Ба­ща­та Сто­ян По­пов бе­ше из­вес­тен спор­тен де­я­тел, треньор по бас­кет­бол. (Още виж отделно.) Има още