Има 4 досъдебни случая срещу кметове в Ловешко

Че­ти­ри до­съ­деб­ни про­из­вод­с­т­ва сре­щу кме­то­ве са об­ра­зу­ва­ни в Ло­веш­кия съ­де­бен ре­ги­он, со­чи справ­ка, по­ис­ка­на от НГ от Ок­ръж­на­та про­ку­ра­ту­ра по За­ко­на за дос­тъп до об­щес­т­ве­на ин­фор­ма­ция. Дан­ни­те са за пе­ри­о­да 2003 – 2007 г., ка­то в до­ку­мен­та про­ку­ра­ту­ра­та не по­соч­ва име­на. Има още

Съдът отне имущество и коли на Петко Денчев

Ло­веш­ки­ят ок­ръ­жен съд пот­вър­ди от­не­ма­не­то на иму­щес­т­во­то на Пет­ко Ден­чев Ива­нов (39 г.), из­вес­тен ка­то Ма­га­ре­то, от Ло­веч в пол­за на дър­жа­ва­та. То­ва ста­на с ре­ше­ние от 19 юни т. г. Има още

Дело срещу бивш кмет на с. Микре в съда

Де­ло­то сре­щу бив­шия кмет на с. Мик­ре Ва­лен­тин Въ­лов за из­ма­ми със зе­ме­дел­с­ки зе­ми ще вле­зе в съ­деб­на­та за­ла до края на сед­ми­ца­та, съ­об­щи в пе­тък ок­ръж­ни­ят про­ку­рор на Ло­веч Хрис­то Хрис­тов. Въ­лов, Ве­се­ла Алек­сан­д­ро­ва и Или­ян Ичев ще бъ­дат об­ви­не­ни по чл. 321 от На­ка­за­тел­ния ко­декс за ор­га­ни­зи­ра­не на прес­тъп­на гру­па. Има още