Натискат ни да приемем софийския боклук

На­тис­кат ни от­но­во да при­е­мем ба­ли­ра­ния со­фийс­ки бок­лук, на­у­чи НГ. Ми­нис­тер­с­т­во­то на окол­на­та сре­да  по­ис­ка от ло­веш­ка об­щи­на да се взе­ме но­во ре­ше­ние  и да скла­ди­ра­ме в но­во­то де­по  край гра­да оне­зи 50 000 то­на, ко­и­то пре­ди вре­ме пър­во уж при­ех­ме, а пос­ле от­ка­зах­ме. Има още