Найден Ангелов съветва министър Дянков

Мно­го­у­ва­жа­е­ми Си­ме­о­не, ка­то твой учи­тел по бъл­гар­с­ки език и ли­те­ра­ту­ра не мо­га да под­ми­на ак­тив­ния реч­ник на един ми­нис­тър. Прочетете повече „Найден Ангелов съветва министър Дянков“

Кирил Гумнеров пита за икономиката на Троян

Де­пу­та­тът от “Ата­ка“  Ки­рил Гум­не­ров по­пи­та в пе­тък по вре­ме на пар­ла­мен­тар­ния кон­т­рол  ми­нис­тър Си­ме­он Дян­ков как­во е със­то­я­не­то на про­миш­ле­ност­та в Тро­ян. Прочетете повече „Кирил Гумнеров пита за икономиката на Троян“

Симеон Дянков: ГЕРБ ще прави реформи всеки ден

S D v EzikovataПра­ви­тел­с­т­во­то на ГЕРБ ще пра­ви ре­фор­ми все­ки ден. Ис­тин­с­ки­ят по­ли­ти­чес­ки пре­ход у нас за­поч­на едва пре­ди 2-3 ме­се­ца, обя­ви ви­цеп­ре­ми­е­рът и фи­нан­сов ми­нис­тър Си­ме­он Дян­ков в Ези­ко­ва­та гим­на­зия, къ­де­то бе по по­вод 15 сеп­тем­в­ри, пър­ви­ят уче­бен ден. Прочетете повече „Симеон Дянков: ГЕРБ ще прави реформи всеки ден“