Наградиха децата с най-хубави коледни картички в конкурса на ЦПЛР – ОДК –Ловеч

odk-5

Многобройни награди – колективни и индивидуални, получиха децата за своите коледни картички, спечелили конкурса на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Ловеч. Традиционната изложба бе открита на 21 декември вечерта в Художествена галерия „Вароша“. Наградите бяха връчени от кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова, която в приветствието си каза:

Прочетете повече „Наградиха децата с най-хубави коледни картички в конкурса на ЦПЛР – ОДК –Ловеч“

Двойна победа за ловешките авиомоделисти при ОДК

otbor ODKОтборът на ОДК -Ловеч с ръководител м.с. инж. Генко Петров в условията на жестока конкуренция и надпревара стана носител на отборните купи по авиомоделизъм (1 място) и в двете възрастови групи при деца и юноши. Прочетете повече „Двойна победа за ловешките авиомоделисти при ОДК“

Пишат на Народен глас: Откраднали рисунка на Ралица

Вся­ка го­ди­на ОДК в Ловеч ор­га­ни­зи­ра из­лож­ба на ко­лед­ни кар­тич­ки, в ко­я­то учас­т­ват де­ца от всич­ки учи­ли­ща. Ми­на­ла­та го­ди­на дъ­ще­ря ни Ра­ли­ца Ста­ни­ми­ро­ва Ра­ди­о­но­ва от учи­ли­ще “Проф. Ди­ми­тър Ди­мов” спе­че­ли пър­ва наг­ра­да, та­зи го­ди­на съ­що. Дотук всич­ко е мно­го доб­ре. Де­те­то е щас­т­ли­во и гор­до, ця­ло­то се­мейс­т­во сме до­вол­ни от наг­ра­да­та. Но… Прочетете повече „Пишат на Народен глас: Откраднали рисунка на Ралица“

Първо място за децата от ОДК Ловеч

Клу­бът “При­лож­ни из­кус­т­ва“ към Об­щин­с­ки дет­с­ки ком­п­лекс в Ло­веч с ръ­ко­во­ди­тел Ма­ри­а­на Мос­ко­ва спе­че­ли пър­во мяс­то в На­ци­о­нал­ния кон­курс по ди­зайн, про­вел се в Плов­див на 7 юни т. г. От­ли­чи­е­то е в нап­рав­ле­ние „Ино­ва­ци­о­нен ди­зайн“. Ко­лек­ци­я­та „При­ро­да­та в мо­и­те очи…“ е пос­ве­те­на на Све­тов­ния ден за опаз­ва­не на окол­на­та сре­да. Мно­го труд, фан­та­зия и усет към кра­си­во­то вло­жи­ха мла­ди­те ди­зай­не­ри в из­ра­бот­ва­не­то на мо­де­ли­те, а със сво­е­то шоу граб­на­ха пуб­ли­ка­та и жу­ри­то. В нап­рав­ле­ние „Мод­на ри­сун­ка“ ко­лек­ци­я­та от ски­ци на об­лек­ла пък е удос­то­е­на с вто­ро мяс­то.

Ученици от ОДК рисуват през ваканцията

Деца рисуват в \Уче­ни­ци от клу­ба по „При­лож­но из­кус­т­во“ към ОДК- Ло­веч, с ръ­ко­во­ди­тел Ма­ри­я­на Мос­ко­ва ре­ши­ха през про­лет­на­та ва­кан­ция да вло­жат та­лант и уси­лие в раз­к­ра­ся­ва­не на учи­ли­ще „Па­на­йот Пип­ков“. Дей­ност­та на ОДК об­х­ва­ща всич­ки учи­ли­ща в гра­да. Ди­рек­то­рът на ва­рош­лийс­ко­то учи­ли­ще Вла­ди­мир Ко­чев е при­ел при­сър­це иде­я­та на де­ца­та. Та­ка те ще опол­зот­во­рят по-доб­ре сво­бод­но­то си вре­ме, ка­те­го­рич­на е Мос­ко­ва, ко­я­то ор­га­ни­зи­ра ак­ци­я­та.

Мла­ди­те та­лан­ти са ре­ши­ли да из­ра­бо­тят го­ля­мо де­ко­ра­тив­но па­но във фо­а­йе­то на учи­ли­ще­то. В ком­по­зи­ци­я­та пре­об­ла­да­ват ем­б­ле­ма­тич­ни об­ра­зи от Ло­веч ка­то кре­пост­та, а та­ка съ­що и му­зи­кал­ни ин­с­т­ру­мен­ти, под­с­каз­ва­щи­те му­зи­кал­ния про­фил на учи­ли­ще­то.