Крият катастрофа със служител на Следствието в Ловеч

Слу­жи­тел на След­с­т­ве­на­та служ­ба в Ло­веч е учас­т­вал в сред­но­щен ин­ци­дент меж­ду две ко­ли край Ра­дю­ве­не, съ­об­щи пос­т­ра­да­ли­ят Пла­мен Пе­чев, гла­вен юрист в об­щи­на­та. Слу­ча­ят не бе съ­об­щен в бю­ле­ти­на на МВР, на­вяр­но ка­то ма­ло­ва­жен. Има още

Пишат на НГ: Крадците нищо не ги плаши

Крад­ци­те ни­що не ги пла­ши – ни­то ре­шет­ки, ни­то сек­ре­ти. Дейс­т­ват в тъм­но­то, бя­гат от свет­ли­на­та. Пред моя ма­га­зин спе­ци­а­л­на лам­па мон­ти­рах, ко­га­то в тъм­но­то ня­кой ми­не по тро­то­а­ра, ав­то­ма­тич­но свет­ва и крад­ци­те бя­гат. Вът­ре сен­зор­на сиг­на­ли­за­ция пос­та­вих, щом ня­кой вле­зе, алар­ма­та се включ­ва и крад­ци­те бя­гат. Има още

Абсурдни версии излизат за Ангел Бончев

Аб­сур­д­ни­те вер­сии за из­чез­ва­не­то на Ан­гел Бон­чев се мно­жат. Ве­че де­се­ти­на дни ня­ма ни­как­ва вест за съд­ба­та на из­пъл­ни­тел­ния ди­рек­тор на “Ли­текс“. Фут­бол­ни­ят бос из­чез­на през нощ­та на 22 сре­щу 23 май, ко­га­то пар­ки­ра ав­то­мо­би­ла си пред бло­ка, в кой­то жи­вее. Око­ло 1,10 ч. Ан­гел Бон­чев зак­люч­ва ко­ла­та си и от то­га­ва е в не­из­вес­т­ност. Вече е обявена и награда за достоверни сведения. Има още

Страна на безследно изчезващите – коментар на Цветан С. Тодоров

Днес, 2 юни (Ден на Ботев), жи­ве­ем в стра­на, къ­де­то мо­жеш да из­чез­неш и край! Ни­то си мър­тъв, ни­то си жив. Не си от­пъ­ту­вал, не си и прис­тиг­нал. Близ­ки­те ти не зна­ят къ­де си, вра­го­ве­те – съ­що. Най-мал­ко знае по­ли­ци­я­та, въп­ре­ки че ра­бо­ти не­у­мор­но. Абе, прос­то се из­па­ря­ваш. Аб­сор­би­раш се. Те­ле­пор­ти­раш се… Има още

Седем троянци в ареста за наркотици

Седем троянци са арестувани пред дискотета в Троян, научи НГ. За тях има данни, че се занимават с разпространяването на наркотици в региона, съобщи на пресконференция в петък окръжният прокурор в Ловеч Христо Христов. Четирима от тях са в ареста с постоянна мярка „задържане под стража“. Има още