Една целувката на Чочо Попйорданов – „А днес накъде“

Чочо Попйорданов и Красимира Демирова

По­пу­ляр­ни­ят и оби­чан от пуб­ли­ка­та ак­тьор Чо­чо Попйор­да­нов це­лу­на парт­ньор­ка­та си от фил­ма “А днес на­къ­де” Кра­си­ми­ра Де­ми­рева пред ре­дак­ци­я­та на НГ. Има още