Му­зи­ка­та е на почит в Киномания 2008

1218787054_shine20a20light20ost1Музиката е на осо­бе­на по­чит на таз­го­диш­на­та Ки­но­ма­ни­я­та. С раз­би­ва­щия му­зи­ка­лен филм на Мар­тин Скор­се­зе за „Ро­линг сто­унс“, на­ре­чен Shine A Light (Свет­не­те) на 7 но­ем­в­ри в НДК в Со­фия стар­ти­ра гран­ди­оз­но­то ки­но­съ­би­тие у нас, ко­е­то си съ­пер­ни­чи са­мо с  Фес­та на Сте­фан Ки­та­нов – Ки­та.

Ки­но­ма­ни­я­та пред­ла­га 90 заг­ла­вия, 80 от­ ко­и­то за пър­ви път се по­каз­ват у нас. Сред най-одум­ва­ни­те фил­ми за се­зо­на е „Хин­де­мит“ на Ан­д­рей Сла­ба­ков. Прочетете повече „Му­зи­ка­та е на почит в Киномания 2008“