ГЕРБ май се отказва от тоталното следене в интернет

Под зап­ла­ха­та от пър­вия сре­щу се­гаш­но­то пра­ви­тел­с­т­во граж­дан­с­ки про­тест пред На­род­но­то съб­ра­ние, пре­ми­е­рът Бой­ко Бо­ри­сов и вът­реш­ни­ят ми­нис­тър Цве­тан Цве­та­нов за­я­ви­ха в пе­тък от­ка­за си  без­кон­т­рол­но­то сле­де­не в ин­тер­нет, съ­об­щи Mediapool. Има още

Съдът отряза МВР да следи в интернет

Вър­хов­ни­ят ад­ми­нис­т­ра­ти­вен съд от­ме­ни на 11 де­кем­в­ри ре­ше­ние на трич­ле­нен със­тав на съ­да, с ко­е­то бе от­х­вър­ле­на жал­ба­та на Фон­да­ция “Прог­ра­ма за дос­тъп до ин­фор­ма­ция“ за сле­де­не­то в ин­тер­нет. Има още