Скандал с ловешки имот край Обзор

Имот край Не­се­бър, стара соб­с­т­ве­ност на бив­шия Ло­веш­ки ок­ръ­жен съ­вет, от­дел “Сел­с­ко сто­пан­с­т­во”, зас­та­на в цен­тъ­ра на скан­дал. Прочетете повече „Скандал с ловешки имот край Обзор“

Имот в Гумощник пак влезе в съда в Троян

От­но­во стар­ти­ра де­ло­то за т. нар. „Ки­лий­но­ учи­ли­ще“ в с. Гу­мощник вче­ра в Тро­ян­с­кия ра­йо­нен съд. Слу­ча­ят ве­че е бил раз­г­леж­дан и от­но­во е вър­нат от гор­на ин­с­тан­ция в Тро­ян. Кон­ф­лик­тът е меж­ду цър­к­ва­та в ли­це­то на отец Ста­ни­мир и чи­та­лищ­но­то нас­то­я­тел­с­т­во в се­ло­то, зад ко­е­то стои поч­ти ця­ло­то на­се­ле­ние. Прочетете повече „Имот в Гумощник пак влезе в съда в Троян“