Истината за затвореното училище в Баховица

Зат­во­ре­но­то шко­ло в се­ло Ба­хо­ви­ца е пред си­гур­на раз­ру­ха, твър­дят бив­ши учи­те­ли. То пос­лед­но по­пъл­ни “чер­ния“ спи­сък от се­дем учи­ли­ща в об­щи­на Ло­веч, ко­и­то зат­во­ри­ха вра­ти на 15 сеп­тем­в­ри. Въп­ре­ки обе­ща­ния на де­пу­та­ти, уси­ли­я­та на учи­те­ли и ро­ди­те­ли, зам­лък­ва школ­с­ки­ят звъ­нец. Уче­ни­ци­те (59) са раз­п­ре­де­ле­ни в град­с­ки шко­ла, учи­те­ли­те (10) са без­ра­бот­ни. След ре­фор­ма­та те­ри­то­ри­я­та се­вер­но от Ло­веч е без учи­ли­щен звъ­нец – от Ба­хо­ви­ца до Дой­рен­ци, от Ли­сец до Сла­ти­на и Алек­сан­д­ро­во. То­ва е ре­зул­тат от из­ма­ма­та на БСП, ко­я­то го­во­ре­ше ед­но, а сто­ри дру­го.С бившите учи­те­ли­ Сил­вия и Ми­рос­лав Мар­ко­ви, се сре­ща­ме в праз­ния учи­ли­щен двор (на снимката). Прочетете повече „Истината за затвореното училище в Баховица“