Филмът за ДС „Зад кадър” стартира най-голямото филмово събитие у нас

 

Светослав Овчаров и Христо Тотев

Режисьорът Светослав Овчаров (вляво) и операторът Христо Тотев, чието досие е осново на „Зад кадър”, минути преди премиерата на филма в НДК. Иван Бърнев (Оператора), попада в мрежите на ДС и не успява да види сина си цели 40 години. Прочетете повече „Филмът за ДС „Зад кадър” стартира най-голямото филмово събитие у нас“

Четирима ловчалии излязоха от списъците на агентите на ДС

Тайните им имена са Хоризонт, Център, Стоянов и Юлиян.

Четирима ловчалии излязоха от списъците на агентите на ДС, публикувани в понеделник от комисията по досиетата. Трима от тях са в ловешкия избирателен район, един е във Варна. Прочетете повече „Четирима ловчалии излязоха от списъците на агентите на ДС“

Има троянска връзка при убийството на писателя Георги Марков

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Мичо Г. Генковски

Во­де­щи­ят офи­цер на за­по­доз­ре­ния за уби­ец на пи­са­те­ля Ге­ор­ги Мар­ков има тро­ян­с­ки ко­рен. То­ва съ­об­щи пред НГ жур­на­лис­тът Хрис­то Хрис­тов, ав­тор на две кни­ги за най-скан­дал­но­то убийс­т­во от вре­ме­то на со­ци­а­лиз­ма. Прочетете повече „Има троянска връзка при убийството на писателя Георги Марков“

И Нина Спасова се оказа щатен служител на ДС


nina_spasova И Нина Стефанова Спасова (53 г.), телевизионен журналист и доскорошен шеф на новините в БНТ (2001-2002) , се оказа щатен кадър на бившата Държавна сигурност, разкри в четвъртък комисията по досиетата. Прочетете повече „И Нина Спасова се оказа щатен служител на ДС“

Иван Гарелов ръководел агентите в БНТ

Бившият водещ на седмичното публицистично предаване „Панорама“ Иван Гарелов е бил ръководител на резидентурата на Държавна сигурност в БНТ. Това съобщи пред националната телевизия в четвъртък Екатерина Бончева, член на Комисията по досиетата. Прочетете повече „Иван Гарелов ръководел агентите в БНТ“

Авторът на „Хан Аспарух“ бил агент на ДС


Ав­то­рът на най-гле­да­ни­те бъл­гар­с­ки фил­ми по вре­ме­то на со­ца „Хан Ас­па­рух“ и „Вре­ме раз­дел­но“, ре­жисьо­рът Люд­мил Стай­ков, сна­сял за Дър­жав­на си­гур­ност. Прочетете повече „Авторът на „Хан Аспарух“ бил агент на ДС“

Двама съдии от Ловешко с досиета в ДС

Двама съдии, родени в Ловешко, са били сътрудници на бившата Държавна сигурност, разкри на 26 юни Комисията по досиетата. Емил Николов Райковски е роден през 1953 г. Старо Стефаново, обл. Ловеч. Вербувал го е о. р. Вълчан Петров през 1971 г., който го е и ръководил. Прочетете повече „Двама съдии от Ловешко с досиета в ДС“

Още един агент от Ловешко

Ед­но име на агент, ро­ден в Ло­веш­ко, из­ле­зе от пос­лед­ния спи­сък на Ко­ми­си­я­та за до­си­е­та­та във втор­ник. Цо­чо Ва­си­лев Би­ляр­с­ки е ро­ден през 1949 г. в Оре­шак, Тро­ян­с­ко. Вер­бу­вал го слу­жи­те­лят Ге­ор­ги Без­лов през 1984 г. той го е и ръ­ко­во­дил. Осъ­щес­т­вя­вал е сът­руд­ни­чес­т­во­то в Шес­то уп­рав­ле­ние на ДС, ка­то агент под псев­до­ним Сто­ян. Би­ляр­с­ки е бил ди­рек­тор в Цен­т­ра­лен дър­жа­вен ар­хив от 1993 г. до 1997 г. Пос­ле е на­чал­ник сек­тор в Цен­т­ра­лен дър­жа­вен ар­хив от 2000 г. до 2006 г.

Комисията огласи поредните тридесет сътрудници на бившата ДС, работили на високи места в изпълнителната власт. Най-известните имена са на писателите Вера Мутафчиева и Георги Данаилов. Прочетете повече „Още един агент от Ловешко“