ДПС и ДСБ в Ловеч с ръководни постове в РИК-Ловеч

ДПС и ДСБ в Ловеч имат ръководни постове в РИК-Ловеч. Това става ясно от Централната избирателна комисия, която назначи състава на Районната избирателна комисия в Ловеч със свое решение от 27 март. Има още

Проф. Калин Янакиев е водач на ДСБ в Ловеч

калин янакиевПроф. Калин Янакиев е номиниран от ДСБ за водач на листата на партията в ловешкия многомандатен избирателен район. Днес от 12 часа в КДК в Ловеч той ще бъде представен, съобщи регионалният координатор Тодор Пеев. Така на практика „тъмносините“ са първата политическа партия, която половин година преди парламентарните избори представя водачите си на листи. /виж цялата листа на края на публикацията/ Има още

Васил Мандев: Някой контролира заплатите и цените в Ловеч

Лов­ча­ли­я­та Ва­сил Ман­дев бе де­пу­тат от ОДС в 38-то На­род­но съб­ра­ние, днес об­лас­тен ли­дер на ДСБ. Вза­и­мо­от­но­ше­ни­я­та меж­ду опо­зи­ци­он­ни­те пар­тии са нор­мал­ни. Ка­то до­ка­за­тел­с­т­во за то­ва Ман­дев по­со­чи пос­лед­ни­те из­бо­ри, на ко­и­то СДС и ДСБ се яви­ха в Ло­веч с об­ща кан­ди­да­ту­ра, а на вто­рия тур под­к­ре­пи­ха кан­ди­да­та на ГЕРБ. Мес­т­ни­ят ли­дер на пар­ти­я­та на Иван Кос­тов и бивш де­пу­тат от СДС твър­ди, че с „Ата­ка“ имат мир­но съв­мес­т­но съ­щес­т­ву­ва­не. Ка­то при­чи­на той из­тък­на фак­та, че „Ата­ка“ не се е са­мо­оп­ре­де­ли­ла яс­но ка­то пар­тия и не мо­гат да при­е­мат ня­кои от ис­ка­ни­я­та на Во­лен Си­де­ров, ка­то на­ци­о­на­ли­за­ция, от­ри­ча­не на НА­ТО и др.

– Гос­по­дин Ман­дев, как ще ко­мен­ти­ра­те иде­я­та на БСП да из­п­ра­ти пен­си­о­не­ри­те на мо­ре с дър­жав­ни па­ри?

– Как­то ня­ко­гаш­ни­те пар­тий­ни про­фор­га­ни­за­ции, ко­и­то си пра­ща­ха чле­но­ве­те. Има още

Иван Костов гледа строежи в Рибарица, спори в Троян

Иван Кос­тов ми­нал през Ри­ба­ри­ца, за да ви­ди на­шу­ме­лия „Ка­за До­ми­ни“ (Къ­ща­та на бо­го­ве­те), съ­об­щи той на сре­ща със сим­па­ти­зан­ти в Тро­ян във втор­ник ве­чер­та. Спо­ред пуб­ли­ка­ции в пре­са­та зад лук­соз­на­та пос­т­рой­ка сто­ял ли­де­рът на ДПС. Офи­ци­а­лен соб­с­т­ве­ник оба­че е 36-го­диш­ни­ят Ар­бен Ха­вальов (36 г.), жи­тел от съ­сед­ни­те се­ла. Има още