Димитър Горов ще подобрява движението в Ловеч

Червената об­щин­с­ка­та ад­ми­нис­т­ра­ция тряб­ва пър­во да по­доб­ри ор­га­ни­за­ци­я­та на дви­же­ние в гра­да и да съз­да­де ус­ло­вия за пар­ки­ра­не в цен­т­рал­на­та част. Има още