Макраса преброява приятелите си чрез ЧРД

Pb301000.jpg1В съ­бо­та сре­щу не­де­ля из­вес­т­ни­ят ху­дож­ник Кра­си­мир Ан­ге­лов – Мак­ра­са от­бе­ля­за своя 45-и рож­ден ден край род­но­то си се­ло Вра­бе­во, къ­де­то преб­рои бли­зо сто­ти­на свои при­я­те­ли от ця­ла­та стра­на. Те бя­ха дош­ли с па­лат­ки и спал­ни чу­ва­ли, мо­то­ри­зи­ра­ни и еки­пи­ра­ни за бли­зо 12-ча­сов ку­пон, прид­ру­жен от че­вер­ме, мес­т­ни де­ли­ка­те­си, би­ра на ко­рем и твър­да му­зи­ка.