Иво Иванов пое ловешката БНД

В чет­вър­тък в Ло­веч уч­ре­диха об­лас­т­на ор­га­ни­за­ция на пар­тия „Бъл­гар­с­ка но­ва де­мок­ра­ция“, а за пред­се­да­тел бе из­б­ран биз­нес­ме­нът Иво Ива­нов. Прочетете повече „Иво Иванов пое ловешката БНД“

Николай Свинаров: Бизнесмени като братя Галеви имат феодално мислене

– Г-н Свинаров, вие бяхте в управлението на страната като министър, а сега сте лидер на опозиционната партия БНД. Къде се чувствате по-добре?

– Вече успях да разбера, че в условията на нашето държавно устройство това да си в опозиция е изключително трудно, да не кажа безсмислено. Ти не можеш да бъдеш корекция на управлението, не можеш да влияеш на обществените процеси в страната. Ако трябва откровено да формулирам нещата, логиката на политическото присъствие е да си в управлението. Не случайно още при учредяването на БНД заявихме, че нашето желание е да бъдем решаващ фактор в управлението на страната. Затова работим сега по структурите и организацията. Накратко – реализация на политически цели може да има само в управлението на страната.

– Като говорите са евентуално ново Велико народно събрание, къде виждате партньори за идеята? Прочетете повече „Николай Свинаров: Бизнесмени като братя Галеви имат феодално мислене“

Учредяват областна структура на БНД в Ловеч

Об­лас­т­на ор­га­ни­за­ция на пар­тия „Бъл­гар­с­ка но­ва де­мок­ра­ция“ се уч­ре­дя­ва днес, четвъртък, от 16 ч. в Чи­та­ли­ще „На­у­ка“ в Ло­веч. Прочетете повече „Учредяват областна структура на БНД в Ловеч“

Лидия Шулева представи Красимир Павликянов като общински лидер на БНД

Пър­ва­та об­щин­с­ка струк­ту­ра за стра­на­та на пар­тия „Бъл­гар­с­ка но­ва де­мок­ра­ция“ бе пред­с­та­ве­на вче­ра в Ло­веч от де­пу­та­тът Ли­дия Шу­ле­ва. Пред­се­да­тел на об­щин­с­ко­то ръ­ко­вод­с­т­во е Кра­си­мир Пав­ли­кя­нов( на снимката до Лидия Шулева). Чле­но­ве са Пен­ко Пен­ков, Ра­дос­лав Хи­тов, д-р Ата­нас Гри­го­ров и д-р Ге­ор­ги Ликьов. В про­цес на уч­ре­дя­ва­не са об­щин­с­ки­те ор­га­ни­за­ции и в ос­та­на­ли­те об­щи­ни. Об­щин­с­ки­те из­пъл­ни­тел­ни съ­ве­ти са в със­тав от 3 до 11 ду­ши. След из­би­ра­не­то на об­щин­с­ки­те ръ­ко­вод­с­т­ва всич­ки пред­се­да­те­ли ще бъ­дат по пра­во чле­но­ве на об­лас­т­ния из­пъл­ни­те­лен съ­вет.

Съг­лас­но ус­та­ва на БНД, ор­га­ни­за­ци­и­те са ав­то­ном­ни и имат пра­во да взе­мат ре­ше­ния без съг­ла­су­ва­не с цен­т­рал­ни­те ор­га­ни.

Пър­ва­та ини­ци­а­ти­ва на но­во­то ръ­ко­вод­с­т­во е сре­ща с биз­не­са за пос­лед­ни­те мер­ки по прог­ра­ма HR.


Лидия Шулева: Държава без ред и правила е разграден двор

Ли­дия Шу­ле­ва е ро­де­на във Ве­лин­г­рад. Тя е за­вър­ши­ла елек­т­ро­ни­ка и фи­нан­си. Ра­бо­ти­ла е в   час­т­на кон­сул­тан­т­с­ка фир­ма и е би­ла из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на „Ал­бе­на ин­вест хол­динг“. През 2001 г. е из­б­ра­на за за­мес­т­ник ми­нис­тър-пред­се­да­тел и ми­нис­тър на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка в пра­ви­тел­с­т­во­то на НД­СВ. От 2003 до 2005 го­ди­на е ви­цеп­ре­ми­ер и ми­нис­тър на ико­но­ми­ка­та. Де­пу­тат е в 40-ото На­род­но съб­ра­ние, из­б­ра­на от Ло­веш­кия ре­ги­он. Не­от­дав­на бе­ше из­б­ра­на за зам.-пред­се­да­тел на но­вос­фор­ми­ра­на­та пар­тия Бъл­гар­с­ка но­ва де­мок­ра­ция (БНД).

– Бъл­гар­с­ка но­ва де­мок­ра­ция е дяс­на пар­тия, но към как­во се ори­ен­ти­ра в мо­мен­та?

– Глав­но към съз­да­ва­не на ред и пра­ви­ла в Бъл­га­рия. Нап­ра­вих­ме всич­ко въз­мож­но да за­ка­ра­ме Бъл­га­рия в Ев­ро­па, се­га тряб­ва да нап­ра­вим всич­ко въз­мож­но да нап­ра­вим Ев­ро­па в Бъл­га­рия – с ней­ни­те ред, пра­ви­ла и за­кон­ност. То­га­ва мо­жем на­пъл­но да сме си­гур­ни, че сме ев­ро­пейс­ки граж­да­ни. Прочетете повече „Лидия Шулева: Държава без ред и правила е разграден двор“

БНД внася изменение в закона, за да улесни бизнеса

Ловеч, 9 юни. Групата на Българска нова демокрация (БНД) ще внесе утре в парламента изменение към закона за администрацията, който ще улесни бизнеса, каза днес пред ловешкия вестник НГ депутатът Лидия Шулева. Искаме да се премахнат онези бюрократични изисквания към бизнеса, които на практика са в ръцете на администрацията, обясни тя. Прочетете повече „БНД внася изменение в закона, за да улесни бизнеса“