Христо Мутафчиев среща ученици от ЛовечЗвез­да­та на ки­но­то и те­а­тъ­ра Хрис­то Му­таф­чи­ев и уче­ни­кът Ми­рос­лав Ива­нов (9 кл. на ПМГ – Ло­веч) се срещ­на­ха след спек­та­къ­ла “Ох­ра­ни­те­ли” в Ма­лък град­с­ки те­а­тър “Зад ка­на­ла” в Со­фия. Лов­ча­ли­и­те бя­ха там след наг­ра­да в учи­лищ­ния фес­ти­вал. На за­ден план учи­тел­ка­та Иван­ка Ли­ло­ва.