Апатия е обхванала ловчалии – коментар след провала на протестното пушене в Ловеч

Ха­рак­тер­на чер­та за лов­ча­лии е апа­тич­ност­та към всич­ко, пи­ше сай­тът Ло­веч­ту­дей. За съ­жа­ле­ние, ко­га­то не ува­жа­ваш се­бе си и не дър­жиш на соб­с­т­ве­но­то си дос­тойн­с­т­во и чест, ня­ма как да изис­к­ваш то­ва от дру­ги­те Прочетете повече „Апатия е обхванала ловчалии – коментар след провала на протестното пушене в Ловеч“